Danielius Dalba & kitos istorijos PDF/EPUB ´

Danielius Dalba & kitos istorijos PDF/EPUB ´

Danielius Dalba & kitos istorijos ❮BOOKS❯ ✻ Danielius Dalba & kitos istorijos ✴ Author Kristina Sabaliauskaitė – Capitalsoftworks.co.uk ioje knygoje susipa stame su kitokia, dar nematyta Kristina Sabaliauskaite Dabartinio gyvenimo realijos, kasdienio stiliaus dialogai, iuolaikinis slengas k rinyje pinasi su precizi kais nesenos praeit ioje knygoje susipa stame su & kitos PDF ✓ kitokia, dar nematyta Kristina Sabaliauskaite Dabartinio gyvenimo realijos, kasdienio stiliaus dialogai, iuolaikinis slengas k rinyje pinasi su precizi kais nesenos praeities gyvenimo epizodais Karo metu br stanti moksleiv , e lio veik jas, apr pinantis kvai alais u sienio aktorius, anglofil pensinink Danielius Dalba ePUB ´ , lankanti emigrant dukr Londone, nuobod iaujanti turtingo vyro mona, praeities persekiojama pra matnaus vie bu io kambarin , senas ydas milijardierius, gr tantis vaikyst s miest , kag bistas daugiau nei pus imtme io besigalyn jantis su Vilniumi, ir, inoma, titulinis persona as, s km s vir Dalba & kitos PDF/EPUB Ã n pasiek s, bet niekaip dvasios ramyb s nerandantis ra ytojas Danielius Dalba veik jai tarsi i iandienin s m s aplinkos Pasakojimas jungia ironi kas istorines patirtis, mogaus yd , iliuzij sudu imo, menin s k rybos princip apm stymus Atpa inusieji pasl ptas u uominas tikrai neliks abejingiDail s istorik dr Kristina Sabaliauskait gim Vilniuje, nuodirba Londone did iausio Lietuvos dienra io u sienio korespondentem debiutavo istoriniu romanu Silva rerum leidykla Baltos lankos , tapusiu a tuoni leidim sulaukusiu bestseleriu ir pripa intu literat ros vykiu Lietuvoje vertintas kritik ir kult ros istorik , romanas skaitytojus paverg autenti ku, daugiasluoksniu, magi ku ir traukian iu pasakojimu apie XVII a atmosferaisiais romanas Silva rerum peln Jurgos Ivanauskait s premij ir buvo trauktas Lietuvi literat ros instituto k rybi kiausi knyg dvyliktuk , oaisiais skaitytoj i rinktas Lietuvos Met knyga ir kritik oficialiai pavadintas viena simintiniausi de imtme io knyg.


10 thoughts on “Danielius Dalba & kitos istorijos

 1. Caro the Helmet Lady Caro the Helmet Lady says:

  Jau teko gird ti kad i knyga yra banali, perreklamuota, per lietuvi ka , nepakankamai lietuvi ka ir pana iai, k gi, manau mon s tiesiog tik josi ka ko labiau silvareri ko arba i vis ne inia koki auk tum , ir neskait autor s intervi prie pasirodant knygai Arba, kaip sak vienas knygos heroj tiesiog neken ia s km s lydim.O man patiko Tiesiog iauriai patiko Gailiuosi kad nei pra iau jos knygos, ne autor s inoma, nors visai neatsisaky iau ir jos dovan Kal doms.Knyg ryjau Jau teko gird ti kad i knyga yra banali, perreklamuota, per lietuvi ka , nepakankamai lietuvi ka ir pana iai, k gi, manau mon s tiesiog tik josi ka ko labiau silvareri ko arba i vis ne inia koki auk tum , ir neskait autor s intervi prie pasirodant knygai Arba, kaip sak vienas knygos heroj tiesiog neken ia s km s lydim.O man patiko Tiesiog iauriai patiko Gailiuosi kad nei pra iau jos knygos, ne autor s inoma, nors visai neatsisaky iau ir jos dovan Kal doms.Knyg ryjau God iai Naktimis Ir juokiausi Ir u jau iau Ir oi, kaip gerai supratau kai kuriuos herojus mogi kai ir gal vilnieti kai Dar vienas himnas ir meil s prisipa inimas Vilniui Barokinei gra uolei dau an iai irdis od iu patiko Bet yra didelis minusas Per trumpa Per trumpa, velniai raut


 2. Ringa Sruogienė Ringa Sruogienė says:

  4,5 Ne viskas 100 proc edevras, bet labai patiko Ji taip nor jo tik ti, kad gyvenime gali b ti kas nors gra aus, viesaus ir nemokamo Tiesiog iaip sau, i geros irdies, be joki pasl pt k sl O taip, kas nenor t Bet i savo ilgo gyvenimo patirties jis inojo kartais tais atvejais, kai labai norisi, bet ir labai baugu, nutinka geriausi dalykai Arba blogiausi Elementaru, Vatsonai Taip, labai svarbu mogui tur ti svajoni , bet kartais geriau, kai jos lieka svajon mis ir nei sipi 4,5 Ne viskas 100 proc edevras, bet labai patiko Ji taip nor jo tik ti, kad gyvenime gali b ti kas nors gra aus, viesaus ir nemokamo Tiesiog iaip sau, i geros irdies, be joki pasl pt k sl O taip, kas nenor t Bet i savo ilgo gyvenimo patirties jis inojo kartais tais atvejais, kai labai norisi, bet ir labai baugu, nutinka geriausi dalykai Arba blogiausi Elementaru, Vatsonai Taip, labai svarbu mogui tur ti svajoni , bet kartais geriau, kai jos lieka svajon mis ir nei sipildo Kartais b na baisiau, kai jos pradeda pildytis Kartais svajon s i sipildymas t ra katastrofa Paguod


 3. Efka Efka says:

  Pezalai ir tiek, pasak Danielius Dalba Pagrindinis reikalavimas tekstui kad j b t domu ir nenuobodu skaityti Visa kita yra das, makulat ra, pretenzijos ir laiko gai imas.Ir viskas Labai paprasta, labai efektinga ir labai teisinga fraz Ir pilnai atitinka mano paties po i r literat r Arba domu ir nenuobodu, ir knyga afigena, arba ne, ir knyga das D iaugiuosi gal damas pasakyti, kad ita knyga buvo ir domi, ir nenuobodi Taigi, gera Tik turi rimt tr kum , jau ne manPezalai ir tiek, pasak Danielius Dalba Pagrindinis reikalavimas tekstui kad j b t domu ir nenuobodu skaityti Visa kita yra das, makulat ra, pretenzijos ir laiko gai imas.Ir viskas Labai paprasta, labai efektinga ir labai teisinga fraz Ir pilnai atitinka mano paties po i r literat r Arba domu ir nenuobodu, ir knyga afigena, arba ne, ir knyga das D iaugiuosi gal damas pasakyti, kad ita knyga buvo ir domi, ir nenuobodi Taigi, gera Tik turi rimt tr kum , jau ne mano vieno min t per trumpa Ir porel silpnesni apsakym , jei konkre iai, tai mirtis Vilniuje ir Vilnerio sugr imas U tat Filomena ir Ramut visi kai liuks Rimtos, nat ralios, absoliu iai tikrovi kos lietuvi kosiol s ftw iepiausi nat raliai ir nevalingai Labai juokinga buvo Danieliaus Dalbos atomazga iaip id ja tai visai fun ir nebloga, bet kai autor tiek laiko ioje istorijoje postringavo apie originalumo nebuvim ir ka kas kitas tai jau para , arba, jos pa ios od iais, kad u sipisi lipdamas auk iausi kaln , o u lip s pa ioj vir n j randi dar vis garuojant d o tu esi k tik perskait s Redshirts. od iu, tikrai labai ironi ka, bet ir labai pralinksmino tuo pa iu Geras skaitalas Nor iau daugiau jo


 4. Justė Justė says:

  sabaliauskait yra genijusSabaliauskait yra genijus Be kalb iaip jau nuo mokyklos laik apsakymams, novel ms ir kitiems trumpiems tekstams turiu sunkios formos antipatij Skaityti j rinkinius, vis persimetin jant tarp skirting istorij , niekad netrauk Bet vien d l to neskaityti Sabaliauskait s b t did iausia nuod m D l to gerokai pav lavusi, surizikavau ir vaje kaip atsipirko m gavausi kiekvienu od iu ir ita knyga yra turb t geriausia k skai iau iemet ir vienas sp dingesni t sabaliauskait yra genijusSabaliauskait yra genijus Be kalb iaip jau nuo mokyklos laik apsakymams, novel ms ir kitiems trumpiems tekstams turiu sunkios formos antipatij Skaityti j rinkinius, vis persimetin jant tarp skirting istorij , niekad netrauk Bet vien d l to neskaityti Sabaliauskait s b t did iausia nuod m D l to gerokai pav lavusi, surizikavau ir vaje kaip atsipirko m gavausi kiekvienu od iu ir ita knyga yra turb t geriausia k skai iau iemet ir vienas sp dingesni tekst kur laik Sako, kad Sabaliauskait ia kitokia Na, jeigu tikiesi ia rasti bajorus ir LDK tada taip, tikrai kitokia Tekstas, ai ku, vietomis irgi kitoks, mat pritaikytas laikme iui, veik jui ir pasakojimui Bet man ji ia vis tiek ta pati taip gerai pa stama Sabaliauskait su tre iuoju asmeniu sodriai pasakojama istorija, kuri taip teka nenutr kstama vaga kad ir protarpiais nuklysdama kur pa ius giliausius u kaborius, taip iki pat ma iausi detali apra ant t ma yt pasirinkt epizod , ta pati kupina erudicijos, simboli , pa ios subtiliausios ironijos ir to temp didinan io dudenimo, kuris taip harmoningai nusl gsta ka kuriuo momentu Rodosi, kad tai a tuonios visi kai skirtingos istorijos, pasakojan ios skirtingas skirting laikme i istorijas, bet jos visos vis tiek yra glaud iai susijusios Ne akivaizd iomis pigiomis s sajomis, bet pirmiausia pa iais ma iausiais niuansais, kuriuos kartais ne tiek pastebi, kiek pajauti, o galiausiai ta pa ia Sabaliauskait s jau inoma ode Lietuvai daug ia to tokio gryno, tikro ir nuogo lietuvi kumo ir Vilniui ne idealizuotam, egzistuojan iam tik fantazijose, bet tam tikram daugiatauti kam lenki kam, ydi kam, tarybiniam ir lietuvi kam Veik jai kiti, laikme iai kiti, siu etai kiti, temos kitos, bet visi jie sudaro labai darni visum , kuriame tas lietuvi kumas tampa visai ne kyriu, bet visa jungian iu pradu Sakiau, kad kiek pav lavusi miausi io romano, tai jau baigus visas silvas ir pra jus keleriems metams nuo i leidimo, bet kaip da nai esti mano literat rin se kelion se taip jau maloningai sutapo, kad laik pasirinkau nuostab labai d iaugiuosi, kad jau buvau skai iusi Vilniaus poker ir gal jau pasteb ti tas tokias nuostabias nuorodas Dalbos istorijoje, kad jau buvau susipa inusi su pa ios autor s asmenin mis mintimis ir gal jau pasteb ti j pa i tose visose istorijose Dar daug reik s pamatyti ir perskaityti, kol gal siu suprasti kiekvien alegorij , nuorod ir mint , bet esu tikra, kad ita knyga man iandien patiko tikrai daug labiau nei b t patikusi prie por met ir tuo negaliu atsid iaugti Nuostab s tekstai, kuriems nieko negali priki ti, kupini domi min i , vaizd , id j ir persona , netik t pos ki ir nuorod Kaifavau net ir atvertusi vir el po pa ios paskutin s istorijos Iki detali tobulai Be.Kalb


 5. Sandra Sandra says:

  Gal kad pamilau t kit Sabaliauskait ir su malonumu suskai iau jos visas i leistas knygas per pra jus m nes , ios trumpos istorijos neu kabino ir, ko gero, greit sud l s atminty Sabaliauskaiti ka ir god iai praryta buvo tik pirmoji Juodieji Franko perlai.


 6. Paulinos knygos Paulinos knygos says:

  Taip senai m gavausi novel mis, kurios i ties patiko, kad ir kaip vienu ar kitu metu, jos atrod visi kai keistos Po Silvos Rerum iai knygai k liau itin didelius l kes ius visgi tai Sabaliauskait , su savo auk tu ra ymo stiliumi, ta iau siurprizas lauk man s atsivertus tai visi kai nepana u Rerum odyn nepama ius autoriaus pavard s, negal iau tikrai nustatyti tai, jog ia jos k rinys , u subtil jaunimo odyno naudojim Kod l skiriu ir ry kinu plius Jaunimo argonas k Taip senai m gavausi novel mis, kurios i ties patiko, kad ir kaip vienu ar kitu metu, jos atrod visi kai keistos Po Silvos Rerum iai knygai k liau itin didelius l kes ius visgi tai Sabaliauskait , su savo auk tu ra ymo stiliumi, ta iau siurprizas lauk man s atsivertus tai visi kai nepana u Rerum odyn nepama ius autoriaus pavard s, negal iau tikrai nustatyti tai, jog ia jos k rinys , u subtil jaunimo odyno naudojim Kod l skiriu ir ry kinu plius Jaunimo argonas k riniuose yra labai rizikingas dalykas ie tiek perspaudus galima visi kai sugadinti k rin , tad labai d iaugiuosi, kad subtiliai buvo panaudota nekamoji kalba, kuri net nebad aki , u vairop jausm spektr , per kuriuos pereidavau skaitydama tuo metu novel I prad i pykdavau, nesuprasdavau kod l, kam ir kaip, tada veiksmui sib g jant jau keisdavau nuomon , pritardavau vien ar kit veik j kuri anks iau nek sdavau nuomonei , u tai, kad novel s, nors ir labai emocionalios labai neapkrauna smegen Jas skaityti yra lengva ir malonu, norisi vis daugiau ir daugiau, tad puslapiai tiesiog nepastebimai tirpsta , u t nat ralum , tikrum , kur pasteb veik j charakteristikoje Visi kai nat ral s, labai mogi ki ir savaip artimi skaitytojui , u Danieliaus Dalbos pasakojime traukim ir save Savo pa ios po i r k ryb , kuri tiesiog prajuokino ir turb t liks ry kiausias io k rinio prisiminimas.M gavausi kiekviena novele, i skyrus Mirtis Vilniuje i pasirod visi kai ne mano stiliaus ir nepriimtina Labai labai jau iama Vilniaus taka beveik visas veiksmas vyksta Vilniuje Knyga yra tokia, kad galima b t si lyti j vyresnio am iaus, vairi anr myl tojui ir net neabejo iau, jog mogus ia novele tikrai m gaut si Netgi vietose primena Truman Capote brai , tad gerb jai nedvejodami griebkite O iaip, apibendrinant, griebkite tikrai nesigail site, nesikankinsite vartydami knyg ypa , jei tai gali tapti privaloma literat ra universitetui, kaip ir man buvo ir tikrai aptur site ger laik su ja


 7. Aušrinė Aušrinė says:

  Oh. dievinu Sabaliauskait ir jos ne tik tinai akyl ak Sugeb jimas itaip puikiai i vystyti kiekvieno veik jo istorij apra ant miniati rines detales bei tam tikrus niuansus yra tikra palaima skaitytojui Taip, kaip av jo Silva Rerum , taip ir ios istorijos absoliu iai puikios Tiesa, buvo ir silpnesni , bet visumoje ie pasakojamai mini edevrai.Pirma istorija Juodieji Franko perlai paliko velni kai ger sp d Buvo gera po met v l skaityti pam gtos autor s tekst , jis buvo tok Oh. dievinu Sabaliauskait ir jos ne tik tinai akyl ak Sugeb jimas itaip puikiai i vystyti kiekvieno veik jo istorij apra ant miniati rines detales bei tam tikrus niuansus yra tikra palaima skaitytojui Taip, kaip av jo Silva Rerum , taip ir ios istorijos absoliu iai puikios Tiesa, buvo ir silpnesni , bet visumoje ie pasakojamai mini edevrai.Pirma istorija Juodieji Franko perlai paliko velni kai ger sp d Buvo gera po met v l skaityti pam gtos autor s tekst , jis buvo toks skanus, taip laisvai plaukiantis ir svarbiausia, kaip supratau tik prad jusi skaityti kitas istorijas apie praeit Mane ka kaip ne tik tinai stipriai avi Sabaliauskait s apra oma praeitis ir jos mon s jie tokie tikrovi ki, tokie skirtingi ir tokie pana s dabartinius mones B tent paskutinis aspektas, ko gero, ir pavergia ird Juk taip domu tai, kokie mon s buvo prie kelet kart , kaip jie gyveno ir k galvojo, o per autor s prizm ir, tikriausiai, visi kai teisingai jie nuo m s bema nesiskiria is artumo, pana umo suvokimas ka kokiu b du visad priver ia yptel ti ir net tam tikra prasme pajusti pilnatv Ir, prie ingai, nuobodu, kai ra oma apie kasdienyb Kita istorija Mirtis Vilniuje gr o b tent dabartinius laikus, ir prad ioje a beveik pyktel jau juk ir taip inau, kaip yra dabar , bet beskaitant toliau pasitenkinimas sugr o juk vis tik gerai para yta itaip av jo ir kiti pasakojimai tiesa, Filomena va iuoja London iek tiek nuvyl savo banaloka pabaiga, bet turinys, v lgi, puikus Olibanumas suviliojo eroti kai eismastis vert pykti ir niekinti itokio bjauraus b do pagrindin veik j Vilnerio sugr imas kaust tam tikra i mintimi bei graud ia drama Vilniaus v trung s primin ideologini santvark absurd ir avyti kai iliuzinio m stymo auk tuosius valdininkus Na ir Danielius Dalba tai buvo pasakojimas su nema ai neai ki , beveik misti k detali , kurias itin nor josi kuo grei iau demaskuoti kas gi ia vyksta, kaip ia viskas yra Ir galiausiai, viskam paai k jus, pajutau tikr tikriausi literat rin katars.A i.P.S Patiko ir tas faktas, kad autor savo apsakyme gan ironi kai terp savo pavard , minimaliai u simin pati apie save savo pa ios veik j l pomis Cha


 8. Vaiva Rykštaitė Vaiva Rykštaitė says:

  Labiausiai man patikusi kita istorija Filomena va iuoja London Juokas pro a aras, ir taip smagu skaityti Filomenos kailyje sivaizduojant savo mam , mo iut ar kaimyn Juk sportba iai nedera prie kostium lio, o vykstant London reikia pasipuo ti ir sumu tinius i rankinuko i sitraukti ne lygis Ir tas smalsus spoksojimas mones metro De imt bal Sabaliauskaitei u tokius tikinamus, down to earth mogeli nuotykius Perskai iau per dien.


 9. G. G. says:

  Nieko tas Danielius Dalba Jobas.


 10. BOOK I TOOK | Marija BOOK I TOOK | Marija says:

  Ne inau, ka kas tobulo Atvira, ironi ka, skoninga, nesuprantu, kod l tik dabar perskai iau Matyt maniau, kad bus tokie mandag s, sausi apsakymai O pasirod visi ka bomba K Sabaliauskait mano dievait Silva Rerum ir Danielius Dalba, visi kai skirtingi k riniai, bet tai tik rodo autor s talent , superin s moningum ir nebijojim b ti tokia, kokia nori.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Danielius Dalba & kitos istorijos

 1. Caro the Helmet Lady Caro the Helmet Lady says:

  Jau teko gird ti kad i knyga yra banali, perreklamuota, per lietuvi ka , nepakankamai lietuvi ka ir pana iai, k gi, manau mon s tiesiog tik josi ka ko labiau silvareri ko arba i vis ne inia koki auk tum , ir neskait autor s intervi prie pasirodant knygai Arba, kaip sak vienas knygos heroj tiesiog neken ia s km s lydim.O man patiko Tiesiog iauriai patiko Gailiuosi kad nei pra iau jos knygos, ne autor s inoma, nors visai neatsisaky iau ir jos dovan Kal doms.Knyg ryjau Jau teko gird ti kad i knyga yra banali, perreklamuota, per lietuvi ka , nepakankamai lietuvi ka ir pana iai, k gi, manau mon s tiesiog tik josi ka ko labiau silvareri ko arba i vis ne inia koki auk tum , ir neskait autor s intervi prie pasirodant knygai Arba, kaip sak vienas knygos heroj tiesiog neken ia s km s lydim.O man patiko Tiesiog iauriai patiko Gailiuosi kad nei pra iau jos knygos, ne autor s inoma, nors visai neatsisaky iau ir jos dovan Kal doms.Knyg ryjau God iai Naktimis Ir juokiausi Ir u jau iau Ir oi, kaip gerai supratau kai kuriuos herojus mogi kai ir gal vilnieti kai Dar vienas himnas ir meil s prisipa inimas Vilniui Barokinei gra uolei dau an iai irdis od iu patiko Bet yra didelis minusas Per trumpa Per trumpa, velniai raut

 2. Ringa Sruogienė Ringa Sruogienė says:

  4,5 Ne viskas 100 proc edevras, bet labai patiko Ji taip nor jo tik ti, kad gyvenime gali b ti kas nors gra aus, viesaus ir nemokamo Tiesiog iaip sau, i geros irdies, be joki pasl pt k sl O taip, kas nenor t Bet i savo ilgo gyvenimo patirties jis inojo kartais tais atvejais, kai labai norisi, bet ir labai baugu, nutinka geriausi dalykai Arba blogiausi Elementaru, Vatsonai Taip, labai svarbu mogui tur ti svajoni , bet kartais geriau, kai jos lieka svajon mis ir nei sipi 4,5 Ne viskas 100 proc edevras, bet labai patiko Ji taip nor jo tik ti, kad gyvenime gali b ti kas nors gra aus, viesaus ir nemokamo Tiesiog iaip sau, i geros irdies, be joki pasl pt k sl O taip, kas nenor t Bet i savo ilgo gyvenimo patirties jis inojo kartais tais atvejais, kai labai norisi, bet ir labai baugu, nutinka geriausi dalykai Arba blogiausi Elementaru, Vatsonai Taip, labai svarbu mogui tur ti svajoni , bet kartais geriau, kai jos lieka svajon mis ir nei sipildo Kartais b na baisiau, kai jos pradeda pildytis Kartais svajon s i sipildymas t ra katastrofa Paguod

 3. Efka Efka says:

  Pezalai ir tiek, pasak Danielius Dalba Pagrindinis reikalavimas tekstui kad j b t domu ir nenuobodu skaityti Visa kita yra das, makulat ra, pretenzijos ir laiko gai imas.Ir viskas Labai paprasta, labai efektinga ir labai teisinga fraz Ir pilnai atitinka mano paties po i r literat r Arba domu ir nenuobodu, ir knyga afigena, arba ne, ir knyga das D iaugiuosi gal damas pasakyti, kad ita knyga buvo ir domi, ir nenuobodi Taigi, gera Tik turi rimt tr kum , jau ne manPezalai ir tiek, pasak Danielius Dalba Pagrindinis reikalavimas tekstui kad j b t domu ir nenuobodu skaityti Visa kita yra das, makulat ra, pretenzijos ir laiko gai imas.Ir viskas Labai paprasta, labai efektinga ir labai teisinga fraz Ir pilnai atitinka mano paties po i r literat r Arba domu ir nenuobodu, ir knyga afigena, arba ne, ir knyga das D iaugiuosi gal damas pasakyti, kad ita knyga buvo ir domi, ir nenuobodi Taigi, gera Tik turi rimt tr kum , jau ne mano vieno min t per trumpa Ir porel silpnesni apsakym , jei konkre iai, tai mirtis Vilniuje ir Vilnerio sugr imas U tat Filomena ir Ramut visi kai liuks Rimtos, nat ralios, absoliu iai tikrovi kos lietuvi kosiol s ftw iepiausi nat raliai ir nevalingai Labai juokinga buvo Danieliaus Dalbos atomazga iaip id ja tai visai fun ir nebloga, bet kai autor tiek laiko ioje istorijoje postringavo apie originalumo nebuvim ir ka kas kitas tai jau para , arba, jos pa ios od iais, kad u sipisi lipdamas auk iausi kaln , o u lip s pa ioj vir n j randi dar vis garuojant d o tu esi k tik perskait s Redshirts. od iu, tikrai labai ironi ka, bet ir labai pralinksmino tuo pa iu Geras skaitalas Nor iau daugiau jo

 4. Justė Justė says:

  sabaliauskait yra genijusSabaliauskait yra genijus Be kalb iaip jau nuo mokyklos laik apsakymams, novel ms ir kitiems trumpiems tekstams turiu sunkios formos antipatij Skaityti j rinkinius, vis persimetin jant tarp skirting istorij , niekad netrauk Bet vien d l to neskaityti Sabaliauskait s b t did iausia nuod m D l to gerokai pav lavusi, surizikavau ir vaje kaip atsipirko m gavausi kiekvienu od iu ir ita knyga yra turb t geriausia k skai iau iemet ir vienas sp dingesni t sabaliauskait yra genijusSabaliauskait yra genijus Be kalb iaip jau nuo mokyklos laik apsakymams, novel ms ir kitiems trumpiems tekstams turiu sunkios formos antipatij Skaityti j rinkinius, vis persimetin jant tarp skirting istorij , niekad netrauk Bet vien d l to neskaityti Sabaliauskait s b t did iausia nuod m D l to gerokai pav lavusi, surizikavau ir vaje kaip atsipirko m gavausi kiekvienu od iu ir ita knyga yra turb t geriausia k skai iau iemet ir vienas sp dingesni tekst kur laik Sako, kad Sabaliauskait ia kitokia Na, jeigu tikiesi ia rasti bajorus ir LDK tada taip, tikrai kitokia Tekstas, ai ku, vietomis irgi kitoks, mat pritaikytas laikme iui, veik jui ir pasakojimui Bet man ji ia vis tiek ta pati taip gerai pa stama Sabaliauskait su tre iuoju asmeniu sodriai pasakojama istorija, kuri taip teka nenutr kstama vaga kad ir protarpiais nuklysdama kur pa ius giliausius u kaborius, taip iki pat ma iausi detali apra ant t ma yt pasirinkt epizod , ta pati kupina erudicijos, simboli , pa ios subtiliausios ironijos ir to temp didinan io dudenimo, kuris taip harmoningai nusl gsta ka kuriuo momentu Rodosi, kad tai a tuonios visi kai skirtingos istorijos, pasakojan ios skirtingas skirting laikme i istorijas, bet jos visos vis tiek yra glaud iai susijusios Ne akivaizd iomis pigiomis s sajomis, bet pirmiausia pa iais ma iausiais niuansais, kuriuos kartais ne tiek pastebi, kiek pajauti, o galiausiai ta pa ia Sabaliauskait s jau inoma ode Lietuvai daug ia to tokio gryno, tikro ir nuogo lietuvi kumo ir Vilniui ne idealizuotam, egzistuojan iam tik fantazijose, bet tam tikram daugiatauti kam lenki kam, ydi kam, tarybiniam ir lietuvi kam Veik jai kiti, laikme iai kiti, siu etai kiti, temos kitos, bet visi jie sudaro labai darni visum , kuriame tas lietuvi kumas tampa visai ne kyriu, bet visa jungian iu pradu Sakiau, kad kiek pav lavusi miausi io romano, tai jau baigus visas silvas ir pra jus keleriems metams nuo i leidimo, bet kaip da nai esti mano literat rin se kelion se taip jau maloningai sutapo, kad laik pasirinkau nuostab labai d iaugiuosi, kad jau buvau skai iusi Vilniaus poker ir gal jau pasteb ti tas tokias nuostabias nuorodas Dalbos istorijoje, kad jau buvau susipa inusi su pa ios autor s asmenin mis mintimis ir gal jau pasteb ti j pa i tose visose istorijose Dar daug reik s pamatyti ir perskaityti, kol gal siu suprasti kiekvien alegorij , nuorod ir mint , bet esu tikra, kad ita knyga man iandien patiko tikrai daug labiau nei b t patikusi prie por met ir tuo negaliu atsid iaugti Nuostab s tekstai, kuriems nieko negali priki ti, kupini domi min i , vaizd , id j ir persona , netik t pos ki ir nuorod Kaifavau net ir atvertusi vir el po pa ios paskutin s istorijos Iki detali tobulai Be.Kalb

 5. Sandra Sandra says:

  Gal kad pamilau t kit Sabaliauskait ir su malonumu suskai iau jos visas i leistas knygas per pra jus m nes , ios trumpos istorijos neu kabino ir, ko gero, greit sud l s atminty Sabaliauskaiti ka ir god iai praryta buvo tik pirmoji Juodieji Franko perlai.

 6. Paulinos knygos Paulinos knygos says:

  Taip senai m gavausi novel mis, kurios i ties patiko, kad ir kaip vienu ar kitu metu, jos atrod visi kai keistos Po Silvos Rerum iai knygai k liau itin didelius l kes ius visgi tai Sabaliauskait , su savo auk tu ra ymo stiliumi, ta iau siurprizas lauk man s atsivertus tai visi kai nepana u Rerum odyn nepama ius autoriaus pavard s, negal iau tikrai nustatyti tai, jog ia jos k rinys , u subtil jaunimo odyno naudojim Kod l skiriu ir ry kinu plius Jaunimo argonas k Taip senai m gavausi novel mis, kurios i ties patiko, kad ir kaip vienu ar kitu metu, jos atrod visi kai keistos Po Silvos Rerum iai knygai k liau itin didelius l kes ius visgi tai Sabaliauskait , su savo auk tu ra ymo stiliumi, ta iau siurprizas lauk man s atsivertus tai visi kai nepana u Rerum odyn nepama ius autoriaus pavard s, negal iau tikrai nustatyti tai, jog ia jos k rinys , u subtil jaunimo odyno naudojim Kod l skiriu ir ry kinu plius Jaunimo argonas k riniuose yra labai rizikingas dalykas ie tiek perspaudus galima visi kai sugadinti k rin , tad labai d iaugiuosi, kad subtiliai buvo panaudota nekamoji kalba, kuri net nebad aki , u vairop jausm spektr , per kuriuos pereidavau skaitydama tuo metu novel I prad i pykdavau, nesuprasdavau kod l, kam ir kaip, tada veiksmui sib g jant jau keisdavau nuomon , pritardavau vien ar kit veik j kuri anks iau nek sdavau nuomonei , u tai, kad novel s, nors ir labai emocionalios labai neapkrauna smegen Jas skaityti yra lengva ir malonu, norisi vis daugiau ir daugiau, tad puslapiai tiesiog nepastebimai tirpsta , u t nat ralum , tikrum , kur pasteb veik j charakteristikoje Visi kai nat ral s, labai mogi ki ir savaip artimi skaitytojui , u Danieliaus Dalbos pasakojime traukim ir save Savo pa ios po i r k ryb , kuri tiesiog prajuokino ir turb t liks ry kiausias io k rinio prisiminimas.M gavausi kiekviena novele, i skyrus Mirtis Vilniuje i pasirod visi kai ne mano stiliaus ir nepriimtina Labai labai jau iama Vilniaus taka beveik visas veiksmas vyksta Vilniuje Knyga yra tokia, kad galima b t si lyti j vyresnio am iaus, vairi anr myl tojui ir net neabejo iau, jog mogus ia novele tikrai m gaut si Netgi vietose primena Truman Capote brai , tad gerb jai nedvejodami griebkite O iaip, apibendrinant, griebkite tikrai nesigail site, nesikankinsite vartydami knyg ypa , jei tai gali tapti privaloma literat ra universitetui, kaip ir man buvo ir tikrai aptur site ger laik su ja

 7. Aušrinė Aušrinė says:

  Oh. dievinu Sabaliauskait ir jos ne tik tinai akyl ak Sugeb jimas itaip puikiai i vystyti kiekvieno veik jo istorij apra ant miniati rines detales bei tam tikrus niuansus yra tikra palaima skaitytojui Taip, kaip av jo Silva Rerum , taip ir ios istorijos absoliu iai puikios Tiesa, buvo ir silpnesni , bet visumoje ie pasakojamai mini edevrai.Pirma istorija Juodieji Franko perlai paliko velni kai ger sp d Buvo gera po met v l skaityti pam gtos autor s tekst , jis buvo tok Oh. dievinu Sabaliauskait ir jos ne tik tinai akyl ak Sugeb jimas itaip puikiai i vystyti kiekvieno veik jo istorij apra ant miniati rines detales bei tam tikrus niuansus yra tikra palaima skaitytojui Taip, kaip av jo Silva Rerum , taip ir ios istorijos absoliu iai puikios Tiesa, buvo ir silpnesni , bet visumoje ie pasakojamai mini edevrai.Pirma istorija Juodieji Franko perlai paliko velni kai ger sp d Buvo gera po met v l skaityti pam gtos autor s tekst , jis buvo toks skanus, taip laisvai plaukiantis ir svarbiausia, kaip supratau tik prad jusi skaityti kitas istorijas apie praeit Mane ka kaip ne tik tinai stipriai avi Sabaliauskait s apra oma praeitis ir jos mon s jie tokie tikrovi ki, tokie skirtingi ir tokie pana s dabartinius mones B tent paskutinis aspektas, ko gero, ir pavergia ird Juk taip domu tai, kokie mon s buvo prie kelet kart , kaip jie gyveno ir k galvojo, o per autor s prizm ir, tikriausiai, visi kai teisingai jie nuo m s bema nesiskiria is artumo, pana umo suvokimas ka kokiu b du visad priver ia yptel ti ir net tam tikra prasme pajusti pilnatv Ir, prie ingai, nuobodu, kai ra oma apie kasdienyb Kita istorija Mirtis Vilniuje gr o b tent dabartinius laikus, ir prad ioje a beveik pyktel jau juk ir taip inau, kaip yra dabar , bet beskaitant toliau pasitenkinimas sugr o juk vis tik gerai para yta itaip av jo ir kiti pasakojimai tiesa, Filomena va iuoja London iek tiek nuvyl savo banaloka pabaiga, bet turinys, v lgi, puikus Olibanumas suviliojo eroti kai eismastis vert pykti ir niekinti itokio bjauraus b do pagrindin veik j Vilnerio sugr imas kaust tam tikra i mintimi bei graud ia drama Vilniaus v trung s primin ideologini santvark absurd ir avyti kai iliuzinio m stymo auk tuosius valdininkus Na ir Danielius Dalba tai buvo pasakojimas su nema ai neai ki , beveik misti k detali , kurias itin nor josi kuo grei iau demaskuoti kas gi ia vyksta, kaip ia viskas yra Ir galiausiai, viskam paai k jus, pajutau tikr tikriausi literat rin katars.A i.P.S Patiko ir tas faktas, kad autor savo apsakyme gan ironi kai terp savo pavard , minimaliai u simin pati apie save savo pa ios veik j l pomis Cha

 8. Vaiva Rykštaitė Vaiva Rykštaitė says:

  Labiausiai man patikusi kita istorija Filomena va iuoja London Juokas pro a aras, ir taip smagu skaityti Filomenos kailyje sivaizduojant savo mam , mo iut ar kaimyn Juk sportba iai nedera prie kostium lio, o vykstant London reikia pasipuo ti ir sumu tinius i rankinuko i sitraukti ne lygis Ir tas smalsus spoksojimas mones metro De imt bal Sabaliauskaitei u tokius tikinamus, down to earth mogeli nuotykius Perskai iau per dien.

 9. G. G. says:

  Nieko tas Danielius Dalba Jobas.

 10. BOOK I TOOK | Marija BOOK I TOOK | Marija says:

  Ne inau, ka kas tobulo Atvira, ironi ka, skoninga, nesuprantu, kod l tik dabar perskai iau Matyt maniau, kad bus tokie mandag s, sausi apsakymai O pasirod visi ka bomba K Sabaliauskait mano dievait Silva Rerum ir Danielius Dalba, visi kai skirtingi k riniai, bet tai tik rodo autor s talent , superin s moningum ir nebijojim b ti tokia, kokia nori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *