Karaoğlan Epub Þ Hardcover

Karaoğlan Epub Þ Hardcover


10 thoughts on “Karaoğlan

 1. Dilek Öz Dilek Öz says:

  Belgesel tad nda, Ecevit i Ecevit yapan unsurlar , inceleyen ba ar l bir eser daha Can D ndar n bu tarz Belgesel Kitaplar n be enerek okuyorum, ara t r yor, inceliyor ve yerinde yorumluyor Ecevit i salt siyasi kimli i yok kitapta en b y k a k , l nceye kadar ayn yast a ba koydu u Rah an Han m la tan mas evlilik s reci, m tevazi ya am , iirleri, m tavazi evirmen memur Ecevit in yak n d nem siyasi tarihimize damgas n vuran, meydanlar inleten, Karao lan a d n me s reci okuyucuya ba Belgesel tad nda, Ecevit i Ecevit yapan unsurlar , inceleyen ba ar l bir eser daha Can D ndar n bu tarz Belgesel Kitaplar n be enerek okuyorum, ara t r yor, inceliyor ve yerinde yorumluyor Ecevit i salt siyasi kimli i yok kitapta en b y k a k , l nceye kadar ayn yast a ba koydu u Rah an Han m la tan mas evlilik s reci, m tevazi ya am , iirleri, m tavazi evirmen memur Ecevit in yak n d nem siyasi tarihimize damgas n vuran, meydanlar inleten, Karao lan a d n me s reci okuyucuya ba ar ile yans t lm


 2. Bulent Bulent says:

  T rk siyasi hayat nn nemli fig lerinden biri olan B lent Ecevit hakk ndaki Karao lan belgeselinin ka da d k ml hali 173 sayfa su gibi ak p gitti Peki kitaptan, bug ne kadar bilmedi imiz ne rendik Ya da bize Karao lan lakapl B lent Ecevit hakk nda derinlikli ne s yledi Hi bir ey Kitap genel ge er bir Ecevit portresi iziyor Bir belgesel izleyicisinin 90 dakikada izleyip ge ece i, siyaseten sevenlerinin be enece i, ancak derinlikli bir portre izmedi i i in siyasi hatalar n , g na T rk siyasi hayat nn nemli fig lerinden biri olan B lent Ecevit hakk ndaki Karao lan belgeselinin ka da d k ml hali 173 sayfa su gibi ak p gitti Peki kitaptan, bug ne kadar bilmedi imiz ne rendik Ya da bize Karao lan lakapl B lent Ecevit hakk nda derinlikli ne s yledi Hi bir ey Kitap genel ge er bir Ecevit portresi iziyor Bir belgesel izleyicisinin 90 dakikada izleyip ge ece i, siyaseten sevenlerinin be enece i, ancak derinlikli bir portre izmedi i i in siyasi hatalar n , g nahlar n , siyasi yalpamalar n , bunlar n toplumsal zararlar n ya da tam tersine ba ar lar n ve toplummsal katk lar n st nk r bile tart maya a m yor.Can D ndar n al k oldu umuz, iirsel s zler ile s slenmi ama hadi i i bo demiyelim lakin y zeysel diyelim, belgesel al malar ndan biri


 3. Evren Atesalp Evren Atesalp says:

  Y zeysel bir i erik bulunduruyor Tabii zaten ok k sa bir kitap oldu u i in daha fazlas n beklemek de zor ama yine de d zg n bir biyografinin tan t m zeti gibi olmu sanki Di er taraftan Ecevit ilgin bir karakter ger ekten Ba ka bir biyografi bakaca m onunla ilgili.


 4. Burak Uenal Burak Uenal says:

  Ad da lara yaz lan Karao lan tan mak ve T rkiye nin tarihinde tekrar meydana gelen olaylar objektif bir g zle g rebilmek i in harika bir belgesel kitap.


 5. Tuğçen Salkıç Tuğçen Salkıç says:

  Ben ceza evine girmeden nce bana, Art k ko u turma diye k t n unutma Kendine da hat rlat Haydi benim Rah an m Toparla kendini Seni d n g rd m hale geleceksen, d nyay kurtarmak benim i ime gelmez Beceremem de zaten Sf 135 Can Yay nlar n n Belgesel Kitaplar serisi ger ekten siyaseti sevdiren harika bir proje S z konusu B lent ve Rah an Ecevit olunca bir eyler daha da g zel.


 6. Baran N. Gözübüyük Baran N. Gözübüyük says:

  Gayet yal n bir anlat m ile hayat n n zerinden k sa bir zet ge ilmi kitapta Ben tek solukta okudum bir bakay m diye ba lam t m halbuki ama resimler, mektuplar insana merak ettiriyor devam n Ayn yazarlar n ok daha kapsaml bir Ecevit eseri var o da okunmay bekleyen kitaplar aras nda bakal m.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Karaoğlan [Read] ➬ Karaoğlan Author Rıdvan Akar – Capitalsoftworks.co.uk Tarih onu hangi y z yle an msayacak Tarih onu hangi y z yle an msayacak Solu iktidara ta yan d r st siyaset i, devletin g venilir nar , politikaya zarafet ve tevazu katan air mi Yoksa solun birli ini Tarih onu hangi y z yle an msayacak Tarih onu hangi y z yle an msayacak Solu iktidara ta yan d r st siyaset i, devletin g venilir nar , politikaya zarafet ve tevazu katan air mi Yoksa solun birli ini engelleyen inat , ku kucu, yaln z lider mi Demokras n n kilometre ta lar nda acaba ka ki i da lara ta lara yaz lan karao lan efsanesini an msayacak Ve ka siyasette zirveden cezaevine, cezaevinden yeniden zirveye y kseli in ve sonra sand kta unutulup gidi in nedenlerini sorgulayacak T rkiye sony l na damgas n vuran bir lideri, bir cumhuriyet ayd n n , lkenin en kritik g nlerinin kaptan n nas l an msayacak.

  Karaoğlan Epub Þ Hardcover lan efsanesini an msayacak Ve ka siyasette zirveden cezaevine, cezaevinden yeniden zirveye y kseli in ve sonra sand kta unutulup gidi in nedenlerini sorgulayacak T rkiye sony l na damgas n vuran bir lideri, bir cumhuriyet ayd n n , lkenin en kritik g nlerinin kaptan n nas l an msayacak."/>
 • Hardcover
 • 176 pages
 • Karaoğlan
 • Rıdvan Akar
 • Turkish
 • 23 September 2017
 • 9755334955

About the Author: Rıdvan Akar

Sivas n Zara il esinde do an R dvan Akar, Gazi niversitesi ktisad dar Bilimler Fak ltesi ni bitirdi de stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi Maliye B l m nde y ksek lisans n tamamlad T rk Haberler Ajans , S z , Ekonomik Panorama , Tempo , Milliyet ve atv de al t Halen G n Haber Program nda yay n y netmenli i yapan R dvan Akar, Madalyon Cumhuriyet in Yabanc Tan klar ve Eyl l T rkiye nin Milad belgesellerini haz rlad M Ali Birand ve Hikmet Bila yla birlikte.


10 thoughts on “Karaoğlan

 1. Dilek Öz Dilek Öz says:

  Belgesel tad nda, Ecevit i Ecevit yapan unsurlar , inceleyen ba ar l bir eser daha Can D ndar n bu tarz Belgesel Kitaplar n be enerek okuyorum, ara t r yor, inceliyor ve yerinde yorumluyor Ecevit i salt siyasi kimli i yok kitapta en b y k a k , l nceye kadar ayn yast a ba koydu u Rah an Han m la tan mas evlilik s reci, m tevazi ya am , iirleri, m tavazi evirmen memur Ecevit in yak n d nem siyasi tarihimize damgas n vuran, meydanlar inleten, Karao lan a d n me s reci okuyucuya ba Belgesel tad nda, Ecevit i Ecevit yapan unsurlar , inceleyen ba ar l bir eser daha Can D ndar n bu tarz Belgesel Kitaplar n be enerek okuyorum, ara t r yor, inceliyor ve yerinde yorumluyor Ecevit i salt siyasi kimli i yok kitapta en b y k a k , l nceye kadar ayn yast a ba koydu u Rah an Han m la tan mas evlilik s reci, m tevazi ya am , iirleri, m tavazi evirmen memur Ecevit in yak n d nem siyasi tarihimize damgas n vuran, meydanlar inleten, Karao lan a d n me s reci okuyucuya ba ar ile yans t lm

 2. Bulent Bulent says:

  T rk siyasi hayat nn nemli fig lerinden biri olan B lent Ecevit hakk ndaki Karao lan belgeselinin ka da d k ml hali 173 sayfa su gibi ak p gitti Peki kitaptan, bug ne kadar bilmedi imiz ne rendik Ya da bize Karao lan lakapl B lent Ecevit hakk nda derinlikli ne s yledi Hi bir ey Kitap genel ge er bir Ecevit portresi iziyor Bir belgesel izleyicisinin 90 dakikada izleyip ge ece i, siyaseten sevenlerinin be enece i, ancak derinlikli bir portre izmedi i i in siyasi hatalar n , g na T rk siyasi hayat nn nemli fig lerinden biri olan B lent Ecevit hakk ndaki Karao lan belgeselinin ka da d k ml hali 173 sayfa su gibi ak p gitti Peki kitaptan, bug ne kadar bilmedi imiz ne rendik Ya da bize Karao lan lakapl B lent Ecevit hakk nda derinlikli ne s yledi Hi bir ey Kitap genel ge er bir Ecevit portresi iziyor Bir belgesel izleyicisinin 90 dakikada izleyip ge ece i, siyaseten sevenlerinin be enece i, ancak derinlikli bir portre izmedi i i in siyasi hatalar n , g nahlar n , siyasi yalpamalar n , bunlar n toplumsal zararlar n ya da tam tersine ba ar lar n ve toplummsal katk lar n st nk r bile tart maya a m yor.Can D ndar n al k oldu umuz, iirsel s zler ile s slenmi ama hadi i i bo demiyelim lakin y zeysel diyelim, belgesel al malar ndan biri

 3. Evren Atesalp Evren Atesalp says:

  Y zeysel bir i erik bulunduruyor Tabii zaten ok k sa bir kitap oldu u i in daha fazlas n beklemek de zor ama yine de d zg n bir biyografinin tan t m zeti gibi olmu sanki Di er taraftan Ecevit ilgin bir karakter ger ekten Ba ka bir biyografi bakaca m onunla ilgili.

 4. Burak Uenal Burak Uenal says:

  Ad da lara yaz lan Karao lan tan mak ve T rkiye nin tarihinde tekrar meydana gelen olaylar objektif bir g zle g rebilmek i in harika bir belgesel kitap.

 5. Tuğçen Salkıç Tuğçen Salkıç says:

  Ben ceza evine girmeden nce bana, Art k ko u turma diye k t n unutma Kendine da hat rlat Haydi benim Rah an m Toparla kendini Seni d n g rd m hale geleceksen, d nyay kurtarmak benim i ime gelmez Beceremem de zaten Sf 135 Can Yay nlar n n Belgesel Kitaplar serisi ger ekten siyaseti sevdiren harika bir proje S z konusu B lent ve Rah an Ecevit olunca bir eyler daha da g zel.

 6. Baran N. Gözübüyük Baran N. Gözübüyük says:

  Gayet yal n bir anlat m ile hayat n n zerinden k sa bir zet ge ilmi kitapta Ben tek solukta okudum bir bakay m diye ba lam t m halbuki ama resimler, mektuplar insana merak ettiriyor devam n Ayn yazarlar n ok daha kapsaml bir Ecevit eseri var o da okunmay bekleyen kitaplar aras nda bakal m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *