[[ Epub ]] ❧ Jauna cilvēka memuāri Author Zigmunds Skujiņš – Capitalsoftworks.co.uk

Jauna cilvēka memuāri Best EPub, Jauna Cilv Ka Memu Ri Author Zigmunds Skuji This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Jauna Cilv Ka Memu Ri, Essay By Zigmunds Skuji Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

10 thoughts on “Jauna cilvēka memuāri

 1. says:

  ..pirms aizce oju, bija da da veida gr matas sagatavotas l dz em anai, bet pa mu tie i o un t ir lieliska taj netr kst gudru domu, labu dialogu, t lu raksturi un st sts, kuru baud t laiks v l k dam Skuji a gabalam

 2. says:

  i think this is cool

 3. says:

  Pasaule pieder jaunajiem Ein teins relativit tes teoriju atkl ja divdesmit piecu gadu jaun b un Mende ejevs uz vis m bild m ar garu b rdu savu elementu tabulu sak rtoja m a pirmaj pus Par to ar st sts netipiski inteli enta jaunie a dz ve Ar dev zi cilv k notiek procesi, kas nav maz k m klaini par tiem, kuri risin s uz Saules Spigti person i Inteli entais vect ti Lielais Bet es tev pateik u, kas notiks, kad cilv ki pazaud s lat u valodu Tas b s dro s pagrieziens atce am Pasaule pieder jaunajiem Ein teins relativit tes teoriju atkl ja divdesmit piecu gadu jaun b un Mende ejevs uz vis m bild m ar garu b rdu savu elementu tabulu sak rtoja m a pirmaj pus Par to ar st sts netipiski inteli enta jaunie a dz ve Ar dev zi cilv k notiek procesi, kas nav maz k m klaini par tiem, kuri risin s uz Saules Spigti person i Inteli entais vect ti Lielais Bet es tev pateik u, kas notiks, kad cilv ki pazaud s lat u valodu Tas b s dro s pagrieziens atce am uz barbarismu Cilv ka atmi a ir v ja, bez senaj m kult ras sakn m m s de ener simies da u paaud u laik Es neesmu tik bag ts, lai skait tu nodz votos gadus, skaitu nodz vot s dienas Kafijas dzer ana ir alkoholisma paveids Dzert kafiju noz m vergot v j bai Simt grami divi rub i Augst k m r amor li M su t vi dz ra liepziedu t ju Vai t p c vi i padar ja maz k Ieradums rk rt jo padara par normu Un paz d j ga gan lab m z l m, gan skaist m run m, kam gribi Randolfs, kuram nebija liel ka prieka k di oties ar saviem netikumiem Un sp niski lam ties Lamuv rdus vi izrakst ja no Hemingveja rom niem Zelma, kura uzskata, ka ze bikses izgudrojis vai nu eskimoss, vai homoseksu lists K ds tad ir aprakst tais laiks D vaini, bet par p rtiku jau tiek run ts, ka t mija mums dr z n ks r pa aus m pa loterija, kas darbojas gr matu veikalos Ar laimes rata grie anu un lo u sarull taj m lapi m Ar iesp ju laimestu t da sa emt ehh, atceros t du, pa ai bija laim ga roka, bie i vien pa k dam tr n tim vinn ju, vienreiz pat 25 rub us, par kuru uzreiz mod gu v jjaku nopirku Me apark loz jot igu us par to gan man nekas nav zin ms Skola Un aj haos , aj jezg ar drebo u sirdi es sa mu pie rokas mazo llz ti, un m s r tni so oj m apk rt gaitenim j , t patiesi bija starpbr os nebija nek das skraid anas vai uz palodz m s d ans r tni staig j m pa apl ti Komisijas veikali un ehu botas M ja bija graba ga, ar iel zu u jumtu, j Bet tas t pat iek v s norm Vec s m jas iet lauk no str pas gandr z visur Komforts laukos m su dien s koncentr jas jaunajos ciematos T ir par d ba, kas virz ta uz k rt jo gal j bu pa i tajos gad jumos, kad pras ba p c komforta izvirz s par galveno krit riju Benz ns laukos ir katr m j nav jau piens Bet Madon p rdod Hamburgas kri e us, kas smar o p c Andersena tie m Pocelui iki ir t di zelta gredzenti i ar div m zelta bumbi m Modes manta mas m Univers lveikala apak j st v au u rindas raibais pitons rij gi tuk oja nule pievest s desu kastes Piepras jums p c dzejas neaps kst t p c, ka norm lam cilv kam personisko emociju k st aizvien maz k Pazaud ta pareiz attiec ba starp dom anu un run anu Da k rt man liekas, ka smadze u cilv kiem nemaz vairs nav palikusi tikai m le Un p k i izlasu v rdus kapteinis Kloss K sp riens pa smedzen m, neskaidras b rn bas dienu v zijas P los atcer ties, mekl ju internet ak j krutais po u seri ls Likme augst ka par dz v bu 1967 , kas man b rn b bija tikpat popul rs k etri tankisti un suns J t b atradu, paskat jos, neko no si eta neatcer jos ta u t titru dziesma Interesanti ir v rdi par Lancmani, kur 1976.gad bija k uvis par Rund les pils muzeja direktoru Milz g baroka ka ar sav m m kstaj m, p rtrauktaj m un dubultotaj m l nij m, proporciju disonansi, liekumiem un l zumiem, g murojumiem un kontrastiem glu i k dz va b tne gul ja, iestigusi laika upes d kst Grupa ieinteres tu kolos lu cilv ku m in ja dab t vi u atkal uz za a laukuma Atgrie ot sten b to, kas sen jau vairs nebija redzams, un to, k visp r vairs nebija un ko vajadz ja atburt no uguns liesm m un cauriem jumtiem, no z l s k dreiz ier kot m graudu sab rtuv m un zirgu sta iem Apm ram t , k ar otr di vilktas kinolentes pal dz bu up ieieku u peld t ju dab atkal krast un izplauku u pu i iev sta atpaka pumpur Lancmanis bija iez m gs ar to, ka j smoja lieti i Sarun joties ar Lancmani, man bija t da saj ta, ka es sarun tos ar Trojas l manu vai Tutanhamona Karteru Katr zi ne jau daudz ir t du cilv ku, kas vienlaic gi dz vo tagadn , pag tn un n kotn Ne aub gi v rt jums 5 5

 4. says:

  boring

 5. says:

  Un it viss ir aktu ls ar tagad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *