తప్పు చేద్దాం రండి..!

తప్పు చేద్దాం రండి..!


తప్పు చేద్దాం రండి..! [PDF] ✑ తప్పు చేద్దాం రండి..! ✓ Yandamoori Veerendranath – Capitalsoftworks.co.uk అతడు భగవంతుడిని సవాలు చేశాడు ’నీ అవసరం లేకుండానే నేను సుఖంగా ఉండగలనని’ పం అతడు భగవంతుడిని సవాలు చేశాడు ’నీ అవసరం లేకుండానే నేను సుఖంగా ఉండగలనని’ పందెం కాశాడు ఆమెను తన తరుపున సాక్షిగా ఎన్నుకున్నాడు తప్పు చెయ్యిమని ఆమెను ప్రోత్సహించాడు ఉన్నత శిఖరాలను ఎక్కించాడు గెలిచాడా వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మొదటిసారిగా సస్పెన్స్ కథారూపంలో చెపుతున్న సరికొత్త సంచలనం ప్రయోగం తెలుగులోనే అపూర్వం.

 • Paperback
 • 350 pages
 • తప్పు చేద్దాం రండి..!
 • Yandamoori Veerendranath
 • Telugu
 • 24 April 2014

10 thoughts on “తప్పు చేద్దాం రండి..!

 1. Adi Adi says:

  This book changed me a lot. I was a different person before reading this book and after reading this book. Has shades of the story from The Fountainhead by Ayn Rand, but has an excellent message that carries a message that is exceptional at a human level that can be applied through generations. An exceptional take on human abilities if applied on the correct level of principles. Must read.

 2. Mahendra Sagar Mahendra Sagar says:

  Master piece by yandamoori verendranath,I have read this book then 5 times i strongly recommend to everyone.

 3. Sri Sri says:

  I dunno what to sayThis has to be my Bible

 4. Praveen Kumar Praveen Kumar says:

  This Book was awesomely great

 5. Swaroopa Swaroopa says:

  This book talks about change management with underlined story self help synopsis at every chapter , which distrubs the flow of the story , Fiction non fiction mixed in it. There are few good points to be learnt , to survive in present times there are few feel good short stories. But there is so much lag in the book , which makes hard to turn few pages. Overall this is a book on how to live in polluted society happily. The concept was new , where human challenges God , that he can make human happy without believing God. Conclusion was good, could be better.

 6. Ram Mortha Ram Mortha says:

  good book

 7. K Karthik K Karthik says:

  Don't judge a book by it's cover or TITLE

 8. Kartheek Kartheek says:

  I came to know that this book has lot content which creates an impact in thinking in our day to day life.

 9. Surendher Surendher says:

  The pages gives you an inner feelings of daily faced issues and their answers

 10. Harika Potluri Harika Potluri says:

  Best Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “తప్పు చేద్దాం రండి..!

 1. Adi Adi says:

  This book changed me a lot. I was a different person before reading this book and after reading this book. Has shades of the story from The Fountainhead by Ayn Rand, but has an excellent message that carries a message that is exceptional at a human level that can be applied through generations. An exceptional take on human abilities if applied on the correct level of principles. Must read.

 2. Mahendra Sagar Mahendra Sagar says:

  Master piece by yandamoori verendranath,I have read this book then 5 times i strongly recommend to everyone.

 3. Sri Sri says:

  I dunno what to sayThis has to be my Bible

 4. Praveen Kumar Praveen Kumar says:

  This Book was awesomely great

 5. Swaroopa Swaroopa says:

  This book talks about change management with underlined story self help synopsis at every chapter , which distrubs the flow of the story , Fiction non fiction mixed in it. There are few good points to be learnt , to survive in present times there are few feel good short stories. But there is so much lag in the book , which makes hard to turn few pages. Overall this is a book on how to live in polluted society happily. The concept was new , where human challenges God , that he can make human happy without believing God. Conclusion was good, could be better.

 6. Ram Mortha Ram Mortha says:

  good book

 7. K Karthik K Karthik says:

  Don't judge a book by it's cover or TITLE

 8. Kartheek Kartheek says:

  I came to know that this book has lot content which creates an impact in thinking in our day to day life.

 9. Surendher Surendher says:

  The pages gives you an inner feelings of daily faced issues and their answers

 10. Harika Potluri Harika Potluri says:

  Best Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *