Paperback ð Fatih Harbiye PDF/EPUB Þ

Paperback ð Fatih Harbiye PDF/EPUB Þ

Fatih Harbiye [Ebook] ➩ Fatih Harbiye Author Peyami Safa – Capitalsoftworks.co.uk Dar lelhan n konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu se Dar lelhan n konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte ta n t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl l k ili kisinin evlilikle bitmesini beklemektedir Ancak Neriman n Dar lelhan da tan t Macit, onun i inde yer etmi Bat l bir hayat ya ama iste ini uyand r r Neriman, Beyo lu nda, Harbiye de ya anan lt l hayat tarz na imrenerek ya ad muhitten, evlerinden, babas n dan, inasi den ve hatta Do u yu temsil etti ini d nd kedisinden bile nefret etmeye ba lar Tramvay yoluyla birbirine ba lanan ama birbiriyle ba da mas m mk n olmayan iki semt, Fatih ve Harbiye, ayn co rafyada ya anan bir k lt r ve zihin geriliminin cepheleridir T rk edebiyat n n en retken kalemi Peyami Safa, televizyon dizilerine de konu olan Fatih Harbiye roman nda toplumumuzun ya ad asr le me a da la ma sanc lar na e yalar, ah slar, kurumlar ve mek nlar zerinden ayna tutmaktad r.


About the Author: Peyami Safa

y l nda stanbul da do ar Servet i F nun d nemi airlerinden smail Safa n n o ludur Sivas a s rg ne g nderilen babas n n orada lmesi zerine y l nda iki ya nda yetim kalm , bu y zden Yetim i Safa ad yla an lm t r Babas z b y menin ac lar n n yan s ra, sekiz dokuz ya lar nda yakaland bir kemik hastal dolay s yla ocukluk ve ilk gen lik y llar hastane koridorlar nda ge mi tir Bilahare bu g nlerini eserlerine so ukkanl bir ciddiyetle yans tacakt r Hastal k ve sava n yol a t madd s k nt lar dolay s yla renimini s rd remez, babas n n arkada olan Recaizade Mahmut Ekrem Marif Naz rl na veda edince onu Galatasaray Lisesi nde okutma vaadini yerine getiremez Peyami hayat n kazanmak ve annesine bakmak i in Vefa dadisi ndeki renimini yar da b rak r Keaton Matbaas nda bir s re al t ktan sonra a lan s nav kazanarak Posta Telgraf Nezareti ne girer Birinci D nya Sava n n ba lamas na kadar orada al r Daha sonra Bo azi i ndeki Rehber i ttihat Mektebi nde retmenlik yapmaya ba lar D rt y l al t bu okulda kendi abas yla Frans zcas n ilerletir y l nda a abeyi lhami Safa n n iste ine uyarak retmenlikten ayr l r ve birlikte kard klar As r adl ak am gazetesinde Asr n Hik yeleri ba l alt nda yazd yk lerle gazetecilik ya am na ba lar mzas z olarak yazd bu hik yelerin tutulmas zerine Server Bedi takma ad n kullan r Peyami Safa halk i in yazd edeb de eri olmayan romanlar n Server Bedi imzas ile yay nlar Say lar i bulan bu eserler aras nda Cumbadan Rumbaya roman yla, Cing z Recai polis hik yeleri dizisi en nl leridir Ayr ca ders kitaplar da yazar de Son Telgraf gazetesinde ve bilahare Tasvir i Efk r da yazar Nihayet Cumhuriyet gazetesine ge er, y l na kadar bu gazetede f kra ve makalelerini yay nlar roman tefrika eder K lt r Haftas say , Ocak Haziran ve T rk D ncesi say , adlar nda iki de dergi kar r F kra yazar olarak Peyami, gazetelerin tirajlar n de i tirecek bir tesire sahiptir Vefat nda Son Havadis Gazetesi ba yazar d r ok sevdi i o lu Merve yi askerli ini yapt s ra kaybetmesi Peyami Safa y ok sarsar Bu olaydan birka ay sonra Haziran de stanbul da l r Edirnekap ehitli i ne defnedilir Peyami Safa kendi kendisini yeti tirmi ender ahsiyetlerden biridir Frans zcay Frans zca gramer kitab yazabilecek kadar ve t p ilmini bir doktor kadar renmi tir y l hi durmadan yazar G l bir fikir adam , romanc ve polemik idir N z m Hikmet Ran, Nurullah Ata , Zekeriya Sertel, Muhsin Ertu rul, Aziz Nesin le polemi e girmi tir Kudretli kalemi ile k sa zamanda B b li de y ld zla an Peyami muharrirlik y n n n yan nda usta bir nazariyat d r a da T rk Edebiyat n n roman tekni ini en ok geli tirmi romanc s d r F kra ve makalelerinde sa lam bir mant k dokusu ve inand r c l k g r l r Romanlar nda olaydan ok tahlile nem verir Toplumumuzdaki ahl k k nt s n , medeniyetin yaratt bocalamay , nesiller ve sosyal evreler aras ndaki at may dile getirir Z t kavramlar , duygu ve d nce tezad n ustaca i ler.10 thoughts on “Fatih Harbiye

 1. Saltuk Buğra Saltuk Buğra says:

  Do u Bat meselesini ok iyi i liyor dedikleri Peyami Safa y okuyorum Konuyu Anan bac n medenile tirsinler ister misin er evesinde inceliyor Muhafazakar zihinlerde Bat l la ma , ahlaks zla ma olarak alg land i in bu muhafazakar edebiyat r nlerinde Bat ya meyleden karakterler de hep u ar k zlar olur Aileyi saymaz, e reti bir alafrangal k tak n r ve Bat l , zevki sefa d k n hovarda ocuklar ile kendisini harcar Do ulu erkek, baba veya e ise i d nyas dopdolu lakin cebi Do u Bat meselesini ok iyi i liyor dedikleri Peyami Safa y okuyorum Konuyu Anan bac n medenile tirsinler ister misin er evesinde inceliyor Muhafazakar zihinlerde Bat l la ma , ahlaks zla ma olarak alg land i in bu muhafazakar edebiyat r nlerinde Bat ya meyleden karakterler de hep u ar k zlar olur Aileyi saymaz, e reti bir alafrangal k tak n r ve Bat l , zevki sefa d k n hovarda ocuklar ile kendisini harcar Do ulu erkek, baba veya e ise i d nyas dopdolu lakin cebi delik, iyi kalpli ve as l sevmemiz istenilen karakterdir Bat l karakter nedense hi Kant okumu , y ksek e itim ve iyi bir terbiyeye sahip, kad n ikinci plana koymayan bir karakter olmaz Ayr ca hi onlar n i d nyas n g rmeyiz, onlarla empati kurmam z istenmez Onlar, tekidir Hepsi Ye il am diskotek ocuklar Sonra vah zavall Do u k lt r m z nas l da ahlaks zla t r l yor Bug n hala zihnimizdeki Bat imgesinin bir k esine yap k zina imgesi varsa bu zihniyet y z ndendir Eril bak a s , insanlar kar s k z yla korkutarak modernite d manl yap yor Yesinler ok de er verirsiniz ya kad nlara Benimsemek, sahiplenmek, zel m lkiyet iddias nda bulunmak kad na de er vermek de ildir Haberiniz olsun


 2. Ayşe Ayşe says:

  1931 y l nda bas lan, lkemizin 1920 1930 y llar n yans tan bir roman Peyami Safa dan Temiz ve g zel bir T rk e arada eski T rk e kelimenin anlamlar a a ya eklenmi kullanan yazar m z , ok daha fazla okuyup tan mam z gerek.Cumhuriyet sonras bat l la ma konusunu kimlik aray ve kimlik de i imi temalar zerinden i lemi Muhafazakar bir ailede b y yen Neriman n de i imini Macit ve inasi ile ya ad ili kiler zerinden okuyoruz.O zamanlar bat l la man n sadece y zeysel ve ekilsel ola 1931 y l nda bas lan, lkemizin 1920 1930 y llar n yans tan bir roman Peyami Safa dan Temiz ve g zel bir T rk e arada eski T rk e kelimenin anlamlar a a ya eklenmi kullanan yazar m z , ok daha fazla okuyup tan mam z gerek.Cumhuriyet sonras bat l la ma konusunu kimlik aray ve kimlik de i imi temalar zerinden i lemi Muhafazakar bir ailede b y yen Neriman n de i imini Macit ve inasi ile ya ad ili kiler zerinden okuyoruz.O zamanlar bat l la man n sadece y zeysel ve ekilsel olarak alg land n , ancak bat n n mant kl ve pozitivist d nce yap s ile bizim z m zde sahip oldu umuz mistik ve felsefi yan m zla sentezleyerek bir geli me g stermemiz gerekti i vurgulanm ana fikir olarak.K sa s rede ak c bir ekilde okuyabilece iniz, T rk edebiyat n nn nemli eserlerinden birisi Okuman z tavsiye ederim


 3. Harmonyofbooks Harmonyofbooks says:

  Ne b y k bir arzu ile istedi i eylerden ne k k sebeplerle nefret etti ini d nd.4,5 5 T rk edebiyat n n nl kitaplar n s rekli okumaya ba lamadan uzun s re nce bile Peyami Safa n n kalemini ok merak ediyordum ama bir t rl f rsat bulamam t m Yazardan ilk okumak istedi im kitab ara t rd mda da o unlukla Fatih Harbiye nerildi Birka sene nce dizi uyarlamas n s k takip etmesem de arada bak p izlerdim Bu y zden kitab n okumaya ba lad mda dizi uyarlamas yla eser ne kada Ne b y k bir arzu ile istedi i eylerden ne k k sebeplerle nefret etti ini d nd.4,5 5 T rk edebiyat n n nl kitaplar n s rekli okumaya ba lamadan uzun s re nce bile Peyami Safa n n kalemini ok merak ediyordum ama bir t rl f rsat bulamam t m Yazardan ilk okumak istedi im kitab ara t rd mda da o unlukla Fatih Harbiye nerildi Birka sene nce dizi uyarlamas n s k takip etmesem de arada bak p izlerdim Bu y zden kitab n okumaya ba lad mda dizi uyarlamas yla eser ne kadar birbirine denk merak ediyordum Asl nda eski yazarlar aras nda en ok merak ettiklerimden birisi Peyami Safa n n kalemiydi Benim en sevdi im yazarlardan olan Ya ar Kemal, Orhan Kemal gibi yazarlar n aksine anadolunun uza nda daha modern ve g n m z bir anlat mla kitaplar n yazd i in kalemini ok sevecek miyim merak ediyordum ve yle de oldu Anlat m tarz , karakterlerin hislerini ge iri i, konu ma sat rlar n n kitaba ge i ekli, eski kelimelerle zenginle en betimlemeleriyle kalemini ok be endim Hikayenin kendisine de inirsek kurguyu ve i leni ini de ok be endim Uyarlamas yla ayn ekilde bitmesini bekliyordum ama yle de ilmi Yazar n di er kitaplar n da okumaya sab rs zlan yorum ok kal n romanlar ele almaktansa daha k sa kitaplar oldu unu bilmiyordum, art k bu duruma s radaki kitab yla al r m Sizlere de keyifli okumalar dilerim.


 4. Semih Eker Semih Eker says:

  Peyami Safa, bat y temsil eden Macit ve do uyu temsil eden inasi aras nda kalan Neriman zerinden, o d nem ya anan bat l la ma hastal n i lemi Bu konuda hep bahsedildi i zere bat n n k t yanlar n , g rselli ini alma durumu hissediliyor.Eser gayet ak c ,k sa ve dili olduk a anla l r Osmanl ca ve Fars a kelimeler c mle i inde anlam kazan yor, ek olarak t ken yay nlar nda eserin sonunda k k bir kelimeler b l m bulunuyor.Gayet s cak, be enerek okudu um bir kitap oldu unu s yleyebili Peyami Safa, bat y temsil eden Macit ve do uyu temsil eden inasi aras nda kalan Neriman zerinden, o d nem ya anan bat l la ma hastal n i lemi Bu konuda hep bahsedildi i zere bat n n k t yanlar n , g rselli ini alma durumu hissediliyor.Eser gayet ak c ,k sa ve dili olduk a anla l r Osmanl ca ve Fars a kelimeler c mle i inde anlam kazan yor, ek olarak t ken yay nlar nda eserin sonunda k k bir kelimeler b l m bulunuyor.Gayet s cak, be enerek okudu um bir kitap oldu unu s yleyebilirim.Bir al nt Neriman d nd ve bir anda arkl lar n kedileri ve garbl lar n k pekleri ni in bu kadar sevdi ini anlad H ristiyan evlerinde k pek ve M sl man evlerinde kedi bollu u undand arkl lar kediye, garbl lar k pe e benziyorlar Kedi yer, i er, yatar, uyur, do urur hayat hep minder st nde ve r ya i inde ge er g zleri baz uyan kken bile r ya g r yormu gibidir l pac , tembel ve hayalperest mahl k, al may hi sevmez.K pek diri, evik, at lgand r e yarar bir ok i lere yarar Uyurken bile uyan kt r En k k sesleri bile duyar, s rar, ba r r


 5. Méryl Méryl says:

  Be endim Peyami Safa n n kalemine bir y ld z daha vermek isterim Aradan bunca y l gecmi olmas na ra men, hala g ndemde olan bir durumdur Yaln z, ona art k asimilasyon deniliyor Her ne kadar k lt r m z n zenginliklerine sahip kmak istesek de, Milli uurla ya yor olsak da, Neriman n n ruh halini benimsemiyor muyuz kard m u ki her T rk z ne d nmeli Itiraf etmeliyim, t ken in sonuna ekledi i s zc k de ok i ime yarad.


 6. Ecem Hacer Ecem Hacer says:

  Peyami Safa, Fatih Harbiye de o d nemin do u bat at mas n ele alm , toplumun k lt r farkl l na ve bat l la maya de inmi Karakterlerin i d nyas nda ya ad klar n da iyi yans tm Kitapta kullan lan Osmanl ca kelimeler ve kitab n dili ak c l bir nebze azaltm fakat k sa bir eser oldu u i in bitmesi uzun s rm yor Bu okudu um ilk Peyami Safa kitab ve Safa n n romanda biraz taraf tuttu unu hissettim, bilmiyorum belki de bana yle gelmi tir, sonu ta o d nemde do u bat at mas daha Peyami Safa, Fatih Harbiye de o d nemin do u bat at mas n ele alm , toplumun k lt r farkl l na ve bat l la maya de inmi Karakterlerin i d nyas nda ya ad klar n da iyi yans tm Kitapta kullan lan Osmanl ca kelimeler ve kitab n dili ak c l bir nebze azaltm fakat k sa bir eser oldu u i in bitmesi uzun s rm yor Bu okudu um ilk Peyami Safa kitab ve Safa n n romanda biraz taraf tuttu unu hissettim, bilmiyorum belki de bana yle gelmi tir, sonu ta o d nemde do u bat at mas daha fazlayd ama zellikle sonlara do ru tarafl tutumunu daha ok hissettim Bu o d neme g re daha ger ek i bir kitap oldu u i in de olabilir nk do u bat ayr m n n o d nemde daha kesin izgileri olmu olabilirIzd rab n verdi i intibah zamanlar nda, kendi kendini aldatmak, ba kalar n kand rmak kadar basit de ildir ve insan kendi i indeki adaletten rkmeye ba lar


 7. Burcu Burcu says:

  Donemin kliselesmis dogu kimligi batililasma temasi uzerinden pek de basarili olmayan bir roman Naif, batililasma heveslisi genc bir kiz, agir basli kimligini koruyan genc bir adam ve hikayelerine gayet tepeden inme bakan otorite konumunda bir anlatici Cok yuzeysel, mesaj vermekle cok mesgul, derinlik diye verilen ic dunyalar ise anlaticinin disleri arasinda sikisip kaliyor Yani aslinda donemin bircok romanindan hic farkli degil Bu tema uzerinden daha iyi metinler de var Ahmed Hamdi Tan Donemin kliselesmis dogu kimligi batililasma temasi uzerinden pek de basarili olmayan bir roman Naif, batililasma heveslisi genc bir kiz, agir basli kimligini koruyan genc bir adam ve hikayelerine gayet tepeden inme bakan otorite konumunda bir anlatici Cok yuzeysel, mesaj vermekle cok mesgul, derinlik diye verilen ic dunyalar ise anlaticinin disleri arasinda sikisip kaliyor Yani aslinda donemin bircok romanindan hic farkli degil Bu tema uzerinden daha iyi metinler de var Ahmed Hamdi Tanpinar tavsiye ederim Hatta edebi kalite acisindan cok farkli olmasa da, en azindan ton acisindan Recaizade Mahmud Ekrem bile daha keyifli


 8. Fatih Fatih says:

  Bilmiyorum ka kere okudum bu kitab , belki 5, her seferinde yeni bir nefes oluyor view spoiler Peyami Safa n n olgunluk a n n meyvesi olan Fatih Harbiye, soluksuz okudu um bir roman oldu Hala g n m z T rkiye sini anlatan ve Garp ark dengesini kuramayan, Avrupai ya amay medeniyet zanneden gen li imizi ak llara getiren bu roman, ger ekten ok keyif ald m bir eser ancak ne zaman ki o Rus k z devreye giriyor ve perde inmeye ba l yor, roman n orada tad ka yor, yine de Gazali ile bir nebz Bilmiyorum ka kere okudum bu kitab , belki 5, her seferinde yeni bir nefes oluyor view spoiler Peyami Safa n n olgunluk a n n meyvesi olan Fatih Harbiye, soluksuz okudu um bir roman oldu Hala g n m z T rkiye sini anlatan ve Garp ark dengesini kuramayan, Avrupai ya amay medeniyet zanneden gen li imizi ak llara getiren bu roman, ger ekten ok keyif ald m bir eser ancak ne zaman ki o Rus k z devreye giriyor ve perde inmeye ba l yor, roman n orada tad ka yor, yine de Gazali ile bir nebze nefeslenerek kitab bitirmemize izin veriyor yazar hide spoiler


 9. Serdar Serdar says:

  Mahalle bask s yla a lata a lata s zde yola getirdiler bi areyi.


 10. Damla Damla says:

  niversite i in olmasa okumayaca m bir kitap daha Bu kitaplar okumaya zorlad klar i in mutluyum da asl nda, T rk e kitap k lt r m geli iyor D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Fatih Harbiye

 1. Saltuk Buğra Saltuk Buğra says:

  Do u Bat meselesini ok iyi i liyor dedikleri Peyami Safa y okuyorum Konuyu Anan bac n medenile tirsinler ister misin er evesinde inceliyor Muhafazakar zihinlerde Bat l la ma , ahlaks zla ma olarak alg land i in bu muhafazakar edebiyat r nlerinde Bat ya meyleden karakterler de hep u ar k zlar olur Aileyi saymaz, e reti bir alafrangal k tak n r ve Bat l , zevki sefa d k n hovarda ocuklar ile kendisini harcar Do ulu erkek, baba veya e ise i d nyas dopdolu lakin cebi Do u Bat meselesini ok iyi i liyor dedikleri Peyami Safa y okuyorum Konuyu Anan bac n medenile tirsinler ister misin er evesinde inceliyor Muhafazakar zihinlerde Bat l la ma , ahlaks zla ma olarak alg land i in bu muhafazakar edebiyat r nlerinde Bat ya meyleden karakterler de hep u ar k zlar olur Aileyi saymaz, e reti bir alafrangal k tak n r ve Bat l , zevki sefa d k n hovarda ocuklar ile kendisini harcar Do ulu erkek, baba veya e ise i d nyas dopdolu lakin cebi delik, iyi kalpli ve as l sevmemiz istenilen karakterdir Bat l karakter nedense hi Kant okumu , y ksek e itim ve iyi bir terbiyeye sahip, kad n ikinci plana koymayan bir karakter olmaz Ayr ca hi onlar n i d nyas n g rmeyiz, onlarla empati kurmam z istenmez Onlar, tekidir Hepsi Ye il am diskotek ocuklar Sonra vah zavall Do u k lt r m z nas l da ahlaks zla t r l yor Bug n hala zihnimizdeki Bat imgesinin bir k esine yap k zina imgesi varsa bu zihniyet y z ndendir Eril bak a s , insanlar kar s k z yla korkutarak modernite d manl yap yor Yesinler ok de er verirsiniz ya kad nlara Benimsemek, sahiplenmek, zel m lkiyet iddias nda bulunmak kad na de er vermek de ildir Haberiniz olsun

 2. Ayşe Ayşe says:

  1931 y l nda bas lan, lkemizin 1920 1930 y llar n yans tan bir roman Peyami Safa dan Temiz ve g zel bir T rk e arada eski T rk e kelimenin anlamlar a a ya eklenmi kullanan yazar m z , ok daha fazla okuyup tan mam z gerek.Cumhuriyet sonras bat l la ma konusunu kimlik aray ve kimlik de i imi temalar zerinden i lemi Muhafazakar bir ailede b y yen Neriman n de i imini Macit ve inasi ile ya ad ili kiler zerinden okuyoruz.O zamanlar bat l la man n sadece y zeysel ve ekilsel ola 1931 y l nda bas lan, lkemizin 1920 1930 y llar n yans tan bir roman Peyami Safa dan Temiz ve g zel bir T rk e arada eski T rk e kelimenin anlamlar a a ya eklenmi kullanan yazar m z , ok daha fazla okuyup tan mam z gerek.Cumhuriyet sonras bat l la ma konusunu kimlik aray ve kimlik de i imi temalar zerinden i lemi Muhafazakar bir ailede b y yen Neriman n de i imini Macit ve inasi ile ya ad ili kiler zerinden okuyoruz.O zamanlar bat l la man n sadece y zeysel ve ekilsel olarak alg land n , ancak bat n n mant kl ve pozitivist d nce yap s ile bizim z m zde sahip oldu umuz mistik ve felsefi yan m zla sentezleyerek bir geli me g stermemiz gerekti i vurgulanm ana fikir olarak.K sa s rede ak c bir ekilde okuyabilece iniz, T rk edebiyat n nn nemli eserlerinden birisi Okuman z tavsiye ederim

 3. Harmonyofbooks Harmonyofbooks says:

  Ne b y k bir arzu ile istedi i eylerden ne k k sebeplerle nefret etti ini d nd.4,5 5 T rk edebiyat n n nl kitaplar n s rekli okumaya ba lamadan uzun s re nce bile Peyami Safa n n kalemini ok merak ediyordum ama bir t rl f rsat bulamam t m Yazardan ilk okumak istedi im kitab ara t rd mda da o unlukla Fatih Harbiye nerildi Birka sene nce dizi uyarlamas n s k takip etmesem de arada bak p izlerdim Bu y zden kitab n okumaya ba lad mda dizi uyarlamas yla eser ne kada Ne b y k bir arzu ile istedi i eylerden ne k k sebeplerle nefret etti ini d nd.4,5 5 T rk edebiyat n n nl kitaplar n s rekli okumaya ba lamadan uzun s re nce bile Peyami Safa n n kalemini ok merak ediyordum ama bir t rl f rsat bulamam t m Yazardan ilk okumak istedi im kitab ara t rd mda da o unlukla Fatih Harbiye nerildi Birka sene nce dizi uyarlamas n s k takip etmesem de arada bak p izlerdim Bu y zden kitab n okumaya ba lad mda dizi uyarlamas yla eser ne kadar birbirine denk merak ediyordum Asl nda eski yazarlar aras nda en ok merak ettiklerimden birisi Peyami Safa n n kalemiydi Benim en sevdi im yazarlardan olan Ya ar Kemal, Orhan Kemal gibi yazarlar n aksine anadolunun uza nda daha modern ve g n m z bir anlat mla kitaplar n yazd i in kalemini ok sevecek miyim merak ediyordum ve yle de oldu Anlat m tarz , karakterlerin hislerini ge iri i, konu ma sat rlar n n kitaba ge i ekli, eski kelimelerle zenginle en betimlemeleriyle kalemini ok be endim Hikayenin kendisine de inirsek kurguyu ve i leni ini de ok be endim Uyarlamas yla ayn ekilde bitmesini bekliyordum ama yle de ilmi Yazar n di er kitaplar n da okumaya sab rs zlan yorum ok kal n romanlar ele almaktansa daha k sa kitaplar oldu unu bilmiyordum, art k bu duruma s radaki kitab yla al r m Sizlere de keyifli okumalar dilerim.

 4. Semih Eker Semih Eker says:

  Peyami Safa, bat y temsil eden Macit ve do uyu temsil eden inasi aras nda kalan Neriman zerinden, o d nem ya anan bat l la ma hastal n i lemi Bu konuda hep bahsedildi i zere bat n n k t yanlar n , g rselli ini alma durumu hissediliyor.Eser gayet ak c ,k sa ve dili olduk a anla l r Osmanl ca ve Fars a kelimeler c mle i inde anlam kazan yor, ek olarak t ken yay nlar nda eserin sonunda k k bir kelimeler b l m bulunuyor.Gayet s cak, be enerek okudu um bir kitap oldu unu s yleyebili Peyami Safa, bat y temsil eden Macit ve do uyu temsil eden inasi aras nda kalan Neriman zerinden, o d nem ya anan bat l la ma hastal n i lemi Bu konuda hep bahsedildi i zere bat n n k t yanlar n , g rselli ini alma durumu hissediliyor.Eser gayet ak c ,k sa ve dili olduk a anla l r Osmanl ca ve Fars a kelimeler c mle i inde anlam kazan yor, ek olarak t ken yay nlar nda eserin sonunda k k bir kelimeler b l m bulunuyor.Gayet s cak, be enerek okudu um bir kitap oldu unu s yleyebilirim.Bir al nt Neriman d nd ve bir anda arkl lar n kedileri ve garbl lar n k pekleri ni in bu kadar sevdi ini anlad H ristiyan evlerinde k pek ve M sl man evlerinde kedi bollu u undand arkl lar kediye, garbl lar k pe e benziyorlar Kedi yer, i er, yatar, uyur, do urur hayat hep minder st nde ve r ya i inde ge er g zleri baz uyan kken bile r ya g r yormu gibidir l pac , tembel ve hayalperest mahl k, al may hi sevmez.K pek diri, evik, at lgand r e yarar bir ok i lere yarar Uyurken bile uyan kt r En k k sesleri bile duyar, s rar, ba r r

 5. Méryl Méryl says:

  Be endim Peyami Safa n n kalemine bir y ld z daha vermek isterim Aradan bunca y l gecmi olmas na ra men, hala g ndemde olan bir durumdur Yaln z, ona art k asimilasyon deniliyor Her ne kadar k lt r m z n zenginliklerine sahip kmak istesek de, Milli uurla ya yor olsak da, Neriman n n ruh halini benimsemiyor muyuz kard m u ki her T rk z ne d nmeli Itiraf etmeliyim, t ken in sonuna ekledi i s zc k de ok i ime yarad.

 6. Ecem Hacer Ecem Hacer says:

  Peyami Safa, Fatih Harbiye de o d nemin do u bat at mas n ele alm , toplumun k lt r farkl l na ve bat l la maya de inmi Karakterlerin i d nyas nda ya ad klar n da iyi yans tm Kitapta kullan lan Osmanl ca kelimeler ve kitab n dili ak c l bir nebze azaltm fakat k sa bir eser oldu u i in bitmesi uzun s rm yor Bu okudu um ilk Peyami Safa kitab ve Safa n n romanda biraz taraf tuttu unu hissettim, bilmiyorum belki de bana yle gelmi tir, sonu ta o d nemde do u bat at mas daha Peyami Safa, Fatih Harbiye de o d nemin do u bat at mas n ele alm , toplumun k lt r farkl l na ve bat l la maya de inmi Karakterlerin i d nyas nda ya ad klar n da iyi yans tm Kitapta kullan lan Osmanl ca kelimeler ve kitab n dili ak c l bir nebze azaltm fakat k sa bir eser oldu u i in bitmesi uzun s rm yor Bu okudu um ilk Peyami Safa kitab ve Safa n n romanda biraz taraf tuttu unu hissettim, bilmiyorum belki de bana yle gelmi tir, sonu ta o d nemde do u bat at mas daha fazlayd ama zellikle sonlara do ru tarafl tutumunu daha ok hissettim Bu o d neme g re daha ger ek i bir kitap oldu u i in de olabilir nk do u bat ayr m n n o d nemde daha kesin izgileri olmu olabilirIzd rab n verdi i intibah zamanlar nda, kendi kendini aldatmak, ba kalar n kand rmak kadar basit de ildir ve insan kendi i indeki adaletten rkmeye ba lar

 7. Burcu Burcu says:

  Donemin kliselesmis dogu kimligi batililasma temasi uzerinden pek de basarili olmayan bir roman Naif, batililasma heveslisi genc bir kiz, agir basli kimligini koruyan genc bir adam ve hikayelerine gayet tepeden inme bakan otorite konumunda bir anlatici Cok yuzeysel, mesaj vermekle cok mesgul, derinlik diye verilen ic dunyalar ise anlaticinin disleri arasinda sikisip kaliyor Yani aslinda donemin bircok romanindan hic farkli degil Bu tema uzerinden daha iyi metinler de var Ahmed Hamdi Tan Donemin kliselesmis dogu kimligi batililasma temasi uzerinden pek de basarili olmayan bir roman Naif, batililasma heveslisi genc bir kiz, agir basli kimligini koruyan genc bir adam ve hikayelerine gayet tepeden inme bakan otorite konumunda bir anlatici Cok yuzeysel, mesaj vermekle cok mesgul, derinlik diye verilen ic dunyalar ise anlaticinin disleri arasinda sikisip kaliyor Yani aslinda donemin bircok romanindan hic farkli degil Bu tema uzerinden daha iyi metinler de var Ahmed Hamdi Tanpinar tavsiye ederim Hatta edebi kalite acisindan cok farkli olmasa da, en azindan ton acisindan Recaizade Mahmud Ekrem bile daha keyifli

 8. Fatih Fatih says:

  Bilmiyorum ka kere okudum bu kitab , belki 5, her seferinde yeni bir nefes oluyor view spoiler Peyami Safa n n olgunluk a n n meyvesi olan Fatih Harbiye, soluksuz okudu um bir roman oldu Hala g n m z T rkiye sini anlatan ve Garp ark dengesini kuramayan, Avrupai ya amay medeniyet zanneden gen li imizi ak llara getiren bu roman, ger ekten ok keyif ald m bir eser ancak ne zaman ki o Rus k z devreye giriyor ve perde inmeye ba l yor, roman n orada tad ka yor, yine de Gazali ile bir nebz Bilmiyorum ka kere okudum bu kitab , belki 5, her seferinde yeni bir nefes oluyor view spoiler Peyami Safa n n olgunluk a n n meyvesi olan Fatih Harbiye, soluksuz okudu um bir roman oldu Hala g n m z T rkiye sini anlatan ve Garp ark dengesini kuramayan, Avrupai ya amay medeniyet zanneden gen li imizi ak llara getiren bu roman, ger ekten ok keyif ald m bir eser ancak ne zaman ki o Rus k z devreye giriyor ve perde inmeye ba l yor, roman n orada tad ka yor, yine de Gazali ile bir nebze nefeslenerek kitab bitirmemize izin veriyor yazar hide spoiler

 9. Serdar Serdar says:

  Mahalle bask s yla a lata a lata s zde yola getirdiler bi areyi.

 10. Damla Damla says:

  niversite i in olmasa okumayaca m bir kitap daha Bu kitaplar okumaya zorlad klar i in mutluyum da asl nda, T rk e kitap k lt r m geli iyor D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *