دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان

دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان10 thoughts on “دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Collected works #3 ‭Ahmad Shamluعنوان مجموعه آثارِ احمد شاملو دفترِ سوّم ترجمه ی قصه و داستانهای کوتاه؛ مترجم احمد شاملو؛ به کوشش نیاز یعقوبشاهی؛ تهران، نگاه، چاپ سوم 1387، شابک 9789643511821؛


 2. Negar Safari Negar Safari says:

  ترجمه ی داستان های احمد شاملو سبک خودش را دارداز نظرانتخاب واژگان وزبان که مشخص است به عنوان مترجم اجازه ی تغییر و تصرف را برای تطابق به زبان فارسی به خصوص فارسی عامیانه را به خودش دادهاین مجموعه از این نظر که هیچ دسته بندی بر حسب مضمون، سبک، نداره و صرفا داستان های ترجمه شده را بر حسب نویسنده جدا کرده برای کسانی که دنبال یک نویسنده یا سبک یا محتوای خاص هستند مناسب نیست و صرفا کتابی است برای خواندن داستان و گذران وقت


 3. ZaRi ZaRi says:

  نه در رفتن حرکت بودنه در ماندن سکونیشاخه ها را از ریشه جدایی نبودو باد سخن چینبا برگ ها رازی چنان نگفتکه بشایددوشیزه عشق من مادری بیگانه استو ستاره پرشتابدر گذرگاهی مأیوسبر مداری جاودانه می گردد


 4. Manizheh Manizheh says:

  بیست


 5. Mojtaba Mousanejad Mojtaba Mousanejad says:

  دفتر سوم شاملو شامل تمام ترجمه های وی از داستانهایی کوتاه از نویسندگانزیر استارسکین کالدولریونوسوکه آکتاگاواویکتور آلبابلز ساندرارئیون لوکاکاراجیالآنگل کارالی چفعزیز نسینئیون کره آنگامارک تواینآنتوان چخوفلئونوراکارینگتونجیووانی گوآرسکیادگار آلن پوچارلز چاپلین ایگناتسیو دوسائو ده مائوسکازه ناوهببدادیهفرانتس کافکاسلما لاگرلوفرنه بارژاولچوآنگ تسههوئه ی تان تسهچوانگ چه نوئو هان فه ای تسه لی تسهداستان ها متاثر از تعدد و در نتیجه تفاوت مکانی زادگاه نویسندگان تقریبا از همه موضوعات و ژانرها هستند اما در مجموع داستان ها از سطح معمولی و روبه پایین فراتر نمیرفتند و گاه خواندنشان بسیار ملال آور بود5310


 6. Amir ali Amir ali says:

  گر تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانممهدی حمیدیـ «این بازوان ِ اوستبا داغهای بوسهی بسیارها گناهاشوینک خلیج ِ ژرف ِ نگاهاشکاندر کبود ِ مردمک ِ بیحیای آنفانوس ِ صد تمنا ــ گُنگ و نگفتنی ــبا شعلهی لجاج و شکیبائیمیسوزدوین، چشمهسار ِ جادویی تشنهگیفزاستاین چشمهی عطشکه بر او هر دَمحرص ِ تلاش ِ گرم ِ همآغوشیتبخالههای رسواییمیآورد به بارشور ِ هزار مستی ناسیرابمهتابهای گرم ِ شرابآلودآوازهای میزدهی بیرنگبا گونههای اوست،رقص ِ هزار عشوهی دردانگیزبا ساقهای زندهی مرمرتراش ِ اوگنج ِ عظیم ِ هستی و لذت راپنهان به زیر ِ دامن ِ خود داردو اژدهای شرم راافسون ِ اشتها و عطشاز گنج ِ بیدریغاش میراند»بگذار اینچنین بشناسد مرددر روزگار ِ ماآهنگ و رنگ رازیبایی و شُکوه و فریبندهگی رازندهگی راحال آنکه رنگ رادر گونههای زرد ِ تو میباید جوید، برادرمدر گونههای زرد ِ تووندراین شانهی برهنهی خونمُرده،از همچو خود ضعیفیمضراب ِتازیانه به تن خورده،بار ِ گران ِ خفّت ِ روحاش رابر شانههای زخم ِ تناش بُردهحال آنکه بیگماندر زخمهای گرم ِ بخارآلودسرخی شکفتهتر به نظر میزند ز سُرخی لبهاو بر سفیدناکی این کاغذرنگ ِ سیاه ِ زندهگی دردناک ِ مابرجستهتر به چشم ِ خدایانتصویر میشود□هیشاعرهیسُرخی، سُرخیستلبها و زخمهالیکن لبان ِ یار ِ تو را خنده هر زماندنداننما کند،زان پیشتر که بیند آن راچشم ِ علیل ِ توچون «رشتهیی ز لولو ِ تر، بر گُل ِ انار» ـآید یکی جراحت ِ خونین مرا به چشمکاندر میان ِ آنپیداست استخوان;زیرا که دوستان ِ مرازان پیشتر که هیتلر ــ قصاب ِ«آوش ویتس»در کورههای مرگ بسوزاند،همگام ِ دیگرشبسیار شیشههااز صَمغ ِ سُرخ ِ خون ِ سیاهانسرشار کرده بوددر هارلم و برانکسانبار کرده بودکُنَد تاماتیک از آن مهیالابد برای یار ِ تو، لبهای یار ِ تو□بگذار عشق ِ تودر شعر ِ تو بگریدبگذار درد ِ مندر شعر ِ من بخنددبگذار سُرخ خواهر ِ همزاد ِ زخمها و لبان بادزیرا لبان ِ سُرخ، سرانجامپوسیده خواهد آمد چون زخمهای ِ سُرخوین زخمهای سُرخ، سرانجامافسرده خواهد آمد چونان لبان ِ سُرخ;وندر لجاج ِ ظلمت ِ این تابوتتابد بهناگزیر درخشان و تابناکچشمان ِ زندهییچون زُهرهئی به تارک ِ تاریک ِ گرگ و میشچون گرمْساز امیدی در نغمههای من□بگذار عشق ِ اینسانمُردارْوار در دل ِ تابوت ِ شعر ِ توـ تقلیدکار ِ دلقک ِ قاآنی ــگندد هنوز وبازخود راتو لافزنبیشرمتر خدای همه شاعران بدانلیکن من این حرام،این ظلمزاده، عمر به ظلمت نهاده،این بُرده از سیاهی و غم نامبر پای تو فریببیهیچ ادعازنجیر مینهمفرمان به پاره کردن ِ این تومار میدهمگوری ز شعر ِ خویشکندن خواهموین مسخرهخدا رابا سردرون ِ آنفکندن خواهمو ریخت خواهماش به سرخاکستر ِ سیاه ِ فراموشی□بگذار شعر ِ ما و توباشدتصویرکار ِ چهرهی پایانپذیرهاتصویرکار ِ سُرخی لبهای دخترانتصویرکار ِ سُرخی زخم ِ برادرانو نیز شعر ِ منیکبار لااقلتصویرکار ِ واقعی چهرهی شمادلقکاندریوزهگانشاعران


 7. Mohammad Ali Mohammad Ali says:

  داستان هایش گیرا و اغلب جذاب اند اما تا آنجا که به خاطرم می آید هیچ داستان نفس گیری درش مرا به خود جذب نکردبه این معنا که هیچ یک طوفانی در من برپا نکرد و مرا تکان نداد اما خواندن تقریا همه لذت بخش بود


 8. Ali Ali says:

  تا کنون سه دفتر از مجموعه ی آثار شاملو، که هرکدام در سال های گذشته بطور جداگانه منتشر شده اند را دیده ام، و بنظر می رسد تمامی اشعار شش دهه ی زندگی شاعر را در بر دارنددرباره ی شعر


 9. Reza Reza says:

  حقیقتا نمی دونم چه چیزی تو این داستان ها بوده که شاملو رو وادار به ترجمه شون کردهخیلی بد بود


 10. Ali Nzmand Ali Nzmand says:

  w


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه ✯ [BOOKS] ⚣ دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه By احمد شاملو ✼ – Capitalsoftworks.co.uk دفتر ترجمه اسناد رسمی ۱۰۳۰ ارومیه ماهر معتبرترین دفتر ترجمه اسناد رسمی ۱۰۳۰ ارومیه ماهر تخصصی ترین و سریع تری ترجمه ی eBook ´ دفتر ترجمه اسناد رسمی ۱۰۳۰ ارومیه ماهر معتبرترین دفتر ترجمه اسناد رسمی ۱۰۳۰ ارومیه ماهر تخصصی ترین و سریع ترین مرکز ارائه دهنده خدمات ترجمه رسمی در آذربایجان غربی مشاوره رایگان دارالترجمه رسمی کتیبه دارالترجمه رسمی کتیبه با سابقه درخشان در امر ترجمه رسمی مدارک و همکاری مستمر با دفاتر مهاجرتی و آژانس های هواپیمایی آماده سوم ترجمه ی قصه و PDF \ همکاری با شما عزیزان با تخفیف ویژه همکاری می باشد دارالترجمه انگلیسی ترجمه رسمی انگلیسی | رسمی آنلاین ترجمه رسمی انگلیسی اسناد و مدارک بسته به نوع دفتر سوم Epub / و تعداد آن‌ها متفاوت می‌باشد؛ اما تمامِ تلاش ما در مجموعه رسمی آنلاین این است که با تخصیص بهینه سفارشات به بهترین مترجم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترجمه رسمی شما را انجام دهیم مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه جهان تومان تومان کتاب مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان احمد شاملو آنچه در دفتر سوم از مجموعه آثار احمد شاملو سوم ترجمه ی PDF ↠ آمده، عبارت است از قطعات پراکنده ایی که در طول سالیان دراز و در فرصت های مختلف ایشان به فارسی برگردانده شده است داستان های کوتاه، قصه ها و از دیگر کارهای او در این ترجمه رسمی با تاییدات دادگستری و خارجه دارالترجمه رسمی دفتر ترجمه رسمی تک دارالترجمه رسمی شرق تهران با مجوز شماره قوه قضائیه، به خود می‌بالد که می‌تواند با کیفیت و دقت بالا، سرعت و قیمت مناسب ارائه‌دهنده خدمات ترجمه رسمی همراه با تاییدات دادگستری و وزارت خارجه به ترجمه? سوم ترجمه ی قصه و PDF \ استعاره های دفتر اول مثنوی معنوی روش ها و مطالعات ترجمه هم از مبحث استعاره و ترجمه? آن غفلت نشده است و مطالب گوناگونی در تجویز روش های ترجمه? آن و توصیف آن چه در عملِ ترجمه رخ داده، بیان شده است با توجه به اهمیت استعاره و جایگاه مثنوی معنوی، در این پژوهش به توصیف ارتباط با ما دفتر ترجمه رسمی آبتین دفتر ترجمه رسمی آبتین دفتر ترجمه رسمی آبتین شماره ۶۲۶ قوه قضائیه تهران، خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین، پلاک ۳۱۲، ساختمان مهر، طبقه سوم، واحد ۹ کد پستی ۱۴۱۶۸۱۴۵۸۵ تلفن ۶۶۴۸۴۰۷۲ و ۶۶۴۸۴۰۶۹ نمابر ۶۶۴۸۳۹۵۸ دانلود کتاب مثنوی معنوی دفتر سوم جلال الدین محمد بلخی کتاب شریف مثنوی معنوی، با صفحه آرایی نفیس، دفتر سوم مثنوی، مشهور به مثنوی معنوی یا مثنوی مولوی، نام کتاب شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و صوفی ایران است این کتاب از ۲۶٬۰۰۰ بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و یکی از اخبار معرفی کتاب فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم سورۀ یونس ـ سورۀ کهف پژوهش دکتر علی رواقی چاپ اول ، صفحه، قیمت ریال فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی که حاصل چند دهه پژوهش دکتر علی رواقی است، برابر نهاده‌های فارسیِ ترجمه‌ها و تفسی� دارالترجمه رسمی آرمان ترجمه متون رسمیدارالترجمه رسمی آرمان دفتر ترجمه رسمي آرمان با شماره ۱۸۴ تهران، در جهت ارائه خدمات ترجمه رسمي و غير رسمي با رعايت اصول مشتري مداري تاسيس گرديده و با بهره گيري از مترجمين خبره و كارآزموده و همچنين مشاورين حقوقي مجرب، كيفيت و صحت ترجمه را مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم ترجمه قصه و داستان های راهنمای خرید اینترنتی کتاب دست دوم مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم برای خرید کتاب مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم از کتابلازم،بعد از افزودن این کتاب به سبد خرید، به بخش تسویه مراجعه کنید در قسمت تسویه حساب اگر کد تخفیف دارالترجمه رسمی پارت | ترجمه فوری انگلیسی و سایر زبان ها ترجمه فوری خدمات ترجمه فوری در دارالترجمه رسمی پارت کاملا دقیق و سلیس بوده و توسط چندین مترجم تخصصی انجام میشود به همین دلیلی این گونه ترجمه ها پس از بازبینی توسط تیم ارشد مترجمان زودتر از موعد تجویل داده خواهد شد دفتر ترجمه ناتی – متخصص در ترجمه ناتی ۷ هزینه ترجمه هر نسخه اضافه برای مراجعات بعدی برای هر نسخه ٥٠% هزینه ترجمه می باشد بدون در نظر گرفتن هزینه مهر ناتی و خدمات دفتری ۸ هزینه ارسال با پست در صورت نیاز سی هزار تومان خواهد شد Best read احمد شاملو ترجمه‌ی قصه و داستان‌های کوتاه Best E Book ترجمه‌ی قصه و داستان‌های کوتاه دفتر سوم By احمد شاملو This is very good and becomes the main topic to read the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book ترجمه‌ی قصه و داستان‌های کوتاه دفتر سوم essay by احمد شاملو کتاب مجموعه آثار احمد شاملو ؛ دفتر سوم ترجمه ی قصه و کتاب مجموعه آثار احمد شاملو ؛ دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه | معرفی کتاب کتاب معرفی کتاب کتاب فارسی معرفی کتاب ها کتب دانلود کتاب کتاب جدید خرید کتاب کتاب دانشگاهی ایران فرهنگ کتابها | کتاب مجموعه آثار، دفتر سوم ترجمه ی در دفتر سوم از مجموعه آثار احمد شاملو، ترجمه قصه ها داستان های کوتاهی از نویسندگان جهان همچون ارسکین کالدول، ویکتور آلبا، آنگل کارالی چف، عزیز سنین، مارک تواین، آنتون چخوف، ادگار آلن پو، فرانتس دارالترجمه فرانسوی دفتر ترجمه | دارالترجمه رسمی | آلمانی ترجمه فرانسوی | دارالترجمه فرانسوی | دارالترجمه رسمی آنلاین دیلماج| ترجمه رسمی انگلیسی، فرانسوی و سایر زبان‌ها | Masnavi Manavi Daftar part مثنوی معنوی دفتر سوم Masnavi Manavi Daftar part مثنوی معنوی با صدای استاد غلامعلی امیر نوری دفتر سوم قسمت Duration شعر و نوا views اخبار معرفی کتاب فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم سورۀ یونس ـ سورۀ کهف پژوهش دکتر علی رواقی چاپ اول ، صفحه، قیمت ریال فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی که حاصل چند دهه پژوهش دکتر علی رواقی است، برابر نهاده‌های فارسیِ ترجمه‌ها و تفسی�.

10 thoughts on “دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان های کوتاه

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Collected works #3 ‭Ahmad Shamluعنوان مجموعه آثارِ احمد شاملو دفترِ سوّم ترجمه ی قصه و داستانهای کوتاه؛ مترجم احمد شاملو؛ به کوشش نیاز یعقوبشاهی؛ تهران، نگاه، چاپ سوم 1387، شابک 9789643511821؛

 2. Negar Safari Negar Safari says:

  ترجمه ی داستان های احمد شاملو سبک خودش را دارداز نظرانتخاب واژگان وزبان که مشخص است به عنوان مترجم اجازه ی تغییر و تصرف را برای تطابق به زبان فارسی به خصوص فارسی عامیانه را به خودش دادهاین مجموعه از این نظر که هیچ دسته بندی بر حسب مضمون، سبک، نداره و صرفا داستان های ترجمه شده را بر حسب نویسنده جدا کرده برای کسانی که دنبال یک نویسنده یا سبک یا محتوای خاص هستند مناسب نیست و صرفا کتابی است برای خواندن داستان و گذران وقت

 3. ZaRi ZaRi says:

  نه در رفتن حرکت بودنه در ماندن سکونیشاخه ها را از ریشه جدایی نبودو باد سخن چینبا برگ ها رازی چنان نگفتکه بشایددوشیزه عشق من مادری بیگانه استو ستاره پرشتابدر گذرگاهی مأیوسبر مداری جاودانه می گردد

 4. Manizheh Manizheh says:

  بیست

 5. Mojtaba Mousanejad Mojtaba Mousanejad says:

  دفتر سوم شاملو شامل تمام ترجمه های وی از داستانهایی کوتاه از نویسندگانزیر استارسکین کالدولریونوسوکه آکتاگاواویکتور آلبابلز ساندرارئیون لوکاکاراجیالآنگل کارالی چفعزیز نسینئیون کره آنگامارک تواینآنتوان چخوفلئونوراکارینگتونجیووانی گوآرسکیادگار آلن پوچارلز چاپلین ایگناتسیو دوسائو ده مائوسکازه ناوهببدادیهفرانتس کافکاسلما لاگرلوفرنه بارژاولچوآنگ تسههوئه ی تان تسهچوانگ چه نوئو هان فه ای تسه لی تسهداستان ها متاثر از تعدد و در نتیجه تفاوت مکانی زادگاه نویسندگان تقریبا از همه موضوعات و ژانرها هستند اما در مجموع داستان ها از سطح معمولی و روبه پایین فراتر نمیرفتند و گاه خواندنشان بسیار ملال آور بود5310

 6. Amir ali Amir ali says:

  گر تو شاه دخترانی، من خدای شاعرانممهدی حمیدیـ «این بازوان ِ اوستبا داغهای بوسهی بسیارها گناهاشوینک خلیج ِ ژرف ِ نگاهاشکاندر کبود ِ مردمک ِ بیحیای آنفانوس ِ صد تمنا ــ گُنگ و نگفتنی ــبا شعلهی لجاج و شکیبائیمیسوزدوین، چشمهسار ِ جادویی تشنهگیفزاستاین چشمهی عطشکه بر او هر دَمحرص ِ تلاش ِ گرم ِ همآغوشیتبخالههای رسواییمیآورد به بارشور ِ هزار مستی ناسیرابمهتابهای گرم ِ شرابآلودآوازهای میزدهی بیرنگبا گونههای اوست،رقص ِ هزار عشوهی دردانگیزبا ساقهای زندهی مرمرتراش ِ اوگنج ِ عظیم ِ هستی و لذت راپنهان به زیر ِ دامن ِ خود داردو اژدهای شرم راافسون ِ اشتها و عطشاز گنج ِ بیدریغاش میراند»بگذار اینچنین بشناسد مرددر روزگار ِ ماآهنگ و رنگ رازیبایی و شُکوه و فریبندهگی رازندهگی راحال آنکه رنگ رادر گونههای زرد ِ تو میباید جوید، برادرمدر گونههای زرد ِ تووندراین شانهی برهنهی خونمُرده،از همچو خود ضعیفیمضراب ِتازیانه به تن خورده،بار ِ گران ِ خفّت ِ روحاش رابر شانههای زخم ِ تناش بُردهحال آنکه بیگماندر زخمهای گرم ِ بخارآلودسرخی شکفتهتر به نظر میزند ز سُرخی لبهاو بر سفیدناکی این کاغذرنگ ِ سیاه ِ زندهگی دردناک ِ مابرجستهتر به چشم ِ خدایانتصویر میشود□هیشاعرهیسُرخی، سُرخیستلبها و زخمهالیکن لبان ِ یار ِ تو را خنده هر زماندنداننما کند،زان پیشتر که بیند آن راچشم ِ علیل ِ توچون «رشتهیی ز لولو ِ تر، بر گُل ِ انار» ـآید یکی جراحت ِ خونین مرا به چشمکاندر میان ِ آنپیداست استخوان;زیرا که دوستان ِ مرازان پیشتر که هیتلر ــ قصاب ِ«آوش ویتس»در کورههای مرگ بسوزاند،همگام ِ دیگرشبسیار شیشههااز صَمغ ِ سُرخ ِ خون ِ سیاهانسرشار کرده بوددر هارلم و برانکسانبار کرده بودکُنَد تاماتیک از آن مهیالابد برای یار ِ تو، لبهای یار ِ تو□بگذار عشق ِ تودر شعر ِ تو بگریدبگذار درد ِ مندر شعر ِ من بخنددبگذار سُرخ خواهر ِ همزاد ِ زخمها و لبان بادزیرا لبان ِ سُرخ، سرانجامپوسیده خواهد آمد چون زخمهای ِ سُرخوین زخمهای سُرخ، سرانجامافسرده خواهد آمد چونان لبان ِ سُرخ;وندر لجاج ِ ظلمت ِ این تابوتتابد بهناگزیر درخشان و تابناکچشمان ِ زندهییچون زُهرهئی به تارک ِ تاریک ِ گرگ و میشچون گرمْساز امیدی در نغمههای من□بگذار عشق ِ اینسانمُردارْوار در دل ِ تابوت ِ شعر ِ توـ تقلیدکار ِ دلقک ِ قاآنی ــگندد هنوز وبازخود راتو لافزنبیشرمتر خدای همه شاعران بدانلیکن من این حرام،این ظلمزاده، عمر به ظلمت نهاده،این بُرده از سیاهی و غم نامبر پای تو فریببیهیچ ادعازنجیر مینهمفرمان به پاره کردن ِ این تومار میدهمگوری ز شعر ِ خویشکندن خواهموین مسخرهخدا رابا سردرون ِ آنفکندن خواهمو ریخت خواهماش به سرخاکستر ِ سیاه ِ فراموشی□بگذار شعر ِ ما و توباشدتصویرکار ِ چهرهی پایانپذیرهاتصویرکار ِ سُرخی لبهای دخترانتصویرکار ِ سُرخی زخم ِ برادرانو نیز شعر ِ منیکبار لااقلتصویرکار ِ واقعی چهرهی شمادلقکاندریوزهگانشاعران

 7. Mohammad Ali Mohammad Ali says:

  داستان هایش گیرا و اغلب جذاب اند اما تا آنجا که به خاطرم می آید هیچ داستان نفس گیری درش مرا به خود جذب نکردبه این معنا که هیچ یک طوفانی در من برپا نکرد و مرا تکان نداد اما خواندن تقریا همه لذت بخش بود

 8. Ali Ali says:

  تا کنون سه دفتر از مجموعه ی آثار شاملو، که هرکدام در سال های گذشته بطور جداگانه منتشر شده اند را دیده ام، و بنظر می رسد تمامی اشعار شش دهه ی زندگی شاعر را در بر دارنددرباره ی شعر

 9. Reza Reza says:

  حقیقتا نمی دونم چه چیزی تو این داستان ها بوده که شاملو رو وادار به ترجمه شون کردهخیلی بد بود

 10. Ali Nzmand Ali Nzmand says:

  w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *